Entries by Димитър Алишахов

Триада Транспорт и Логистик

Консултантски услуги С тази препоръка потвърждаваме доброто изпълнение от страна на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД по договор с предмет консултантска услуга по “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Триада Транспорт и Логистик ЕООД““. Екипът на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД е съставен от професионалисти, които стриктно изпълняват задълженията си – качествено […]

СТС Софтуер

Енергийна ефективност и зелена икономика При изпълнение по задълженията по договора фирмата показа изключително добро познаване на нормативната база в България, изискванията по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С настоящата препоръка „СТС Софтуер“ АД потвърждава доброто изпълнение на договора, от страна на консултанта и препоръчва „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, като надежден партньор при […]

Кристиан – Нейко – 90

Анализи Настоящата препоръка се издава на фирма „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, като изпълнител на договора за “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Кристиан – Нейко – 90″ ЕООД““. Всички дейности по договора бяха изпълнени в срок и с много високо ниво на професионализъм. Не бяха направени никакви отклонения от зададените […]

Комбо 1

Консултантски услуги С настоящата референция изразяваме нашата удовлетвореност и своята висока оценка при работата на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, които показаха отлични познания в областта на възложените му дейности. Убедени сме в безспорните качества на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, като надежден партньор и без колебание го препоръчваме.

Служба „Военна информация“

Обучителни и тренингови програми Настоящата препоръка се издава на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД в потвърждение на това, че фирмата е изпълнила услуга по провеждане на обучение. Служба „Военна информация“ потвърждава доброто изпълнение на договора и препоръчва „Ню Айдиaс Консулт“, като надежден партьор про отганизирането на обучения на възръстни. При изпълнение на задълженията си по договора, […]

Ванико ООД

Управление на проекти При изпълнение на задълженията по договора фирмата показа изключително добро познаване на нормативната база в България, изискванията по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд“ и принципите на добро техническо и финансово управление. При последващия контрол върху документите, изготвени от фирмата, от страна на Възложителя, не бяха констатирани пропуски в […]

Български пощи /обучителни и тренингови програми/

Обучителни и тренингови програми С настоящата препоръка „Български пощи“ ЕАД потвърждава доброто изпълнение на договора и препоръчва „Ню Айдиас Консулт“ ООД като надежден изпълнител по отношение на проекти, свързани с обучения и супервизии.  

АлфаГраф

Управление на проекти по европейски програми С настоящата препоръка „Алфаграф“ ЕООД потвърждава доброто изпълнение на договора, от страна на консултанта и препоръчва „Ню Айдиас Консулт“ ООД като надежден партньор при консултирането по управление на проекти, финансирани от ЕС.

Европейска рамкова програма за иновации

Европейска рамкова програма за иновации – ХОРИЗОНТ 2020 ИНСТРУМЕНТ за подпомагане на МСП 1.    Кой може да кандидатства? Едно юридическо лице за малки и средни предприятия (МСП). Само заявления от малки и средни предприятия (МСП), установени в държави-членки на ЕС или страни, асоциирани към Хоризонт 2020 2.    Разяснения за инструмента –    Инструментът за МСП е […]

Иновации
и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ” Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите. Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации) Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на […]