Entries by Димитър Алишахов

Оперативна програма „Добро управление“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ) 2014-2020г.  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за […]

Оперативна програма „Регионално развитие“

ПРИОРИТЕТНА ОС №1  „Устойчиво и интегрирано градско развитие”  Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им […]

Оперативна програма „Околна среда“

Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:  Приоритетна ос 1: Води Приоритетна ос 2: Отпадъци Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух Приоритетна ос 6: Техническа помощ

Оперативна програма за „Развитие на селските райони“

Програма Развитие на селските райони      За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за: 1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на: • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на […]

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” Инвестиционен приоритет № 1 Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.  Специфична цел 1: Увеличаване […]

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“ В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“. Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията. Очаквани резултати Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на […]

Оперативна програма „Морско дело и рибарство“

Програмата е насочена към аквакултурни стопанства на територията на република България. Чрез нея собствениците на водни басейни, собственици на рибарски съдове държавни институции могат да кандидатстват за голяма гама от дейности. Програмата позволява широка гама от дейности: Изграждане на лодкостоянки Закупуване на оборудване Разходи свързани с строително монтажни дейности Разходи свързани с преработката на аквакултури […]

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (Кратко резюме на основните изисквания)

Допустими кандидати:  Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър. Допустими за подпомагане дейности: Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез: – презасаждане без промяна на местонахождението на лозята; – присаждане. Преструктуриране на лозята чрез: – презасаждане с промяна на местонахождението на лозята; – засаждане […]

Правителството одобри Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

На 03.12.2014г. Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата, Бюджетът на програмата за периода на изпълнението й (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85 на сто) са от Европейския социален фонд. Проектът […]

Отворена процедура – Норвежки финансов механизъм

Целта на програмата: Повишаване на конкурентоспособността на зелени предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество Всички проекти, които ще бъдат финансирани от тази програма имат за цел да  постигнат в  крайните си резултати   подобряване на екологичното състояние на предприятита. Да постигнат най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите, […]