Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Стартира вторият прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020).

Програмта ще бъде отворена до 31 Агуст 2017 г.