Entries by Павлина Минчева

Отворена е мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

УO на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни […]

УО на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 […]

Развитие на социалното предприемачество

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за […]

ЗП Ивайло Чуков

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

ЗП Стоян Игнатов

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

„Строй БГ 2012“ ЕООД

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовкатана проект по мярка 2.2 „Продултивнии инвестиции в аквакултурите“ от „Програма за морско дело и рибарство“ подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

„СТС Софтуер“ АД

„СТС Софтуер“ АД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по договор за разработване на проект за БФП финансирана от ЕС.

„МИЛЕАС“ ЕООД

Опитният и квалифициран екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД ни съдейства да изработим един успешен и полезен за нашата фирма проект, напълно отговарящ на изискванията на финансиращата институция и съобразен със спецификата на нашата дейност. Ангажимента на „Ню Айдиас Консулт“ ООД беше качествено изпълнен и в срок