Ванико ООД

Управление на проекти

При изпълнение на задълженията по договора фирмата показа изключително добро познаване на нормативната база в България, изискванията по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд“ и принципите на добро техническо и финансово управление. При последващия контрол върху документите, изготвени от фирмата, от страна на Възложителя, не бяха констатирани пропуски в подготовката им.

Ванико - проект