„СТС Софтуер“ АД

„СТС Софтуер“ АД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по договор за разработване на проект за БФП финансирана от ЕС.