ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА

ПРОГРАМА BG 04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04
„ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“
Резюме на изискванията
Основната цел на поканата е изграждане на инсталации за производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса от малки и средни предприятия.
Примерни дейности:
– Ново оборудване за производство на пелети, еко брикети, био газ, биодизел и др.
– Строителство
– Изготвяне на проект
– Строителен надзор
– Технически и инвеститорски надзор.
– Доставка и монтаж на оборудване и други резервни части и материали;
-Обмяна на опит, знания и най-добри практики при управление и експертно ниво, обучение,;
– Подготовка на тръжна документация;
– Превод на доклади / интерпретация;
– Управление на проекта;
– Публичност и информационни дейности;
– Одит на проекта;
– Други дейности задължителни за въвеждане в експлоатация на оборудване / система
Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 1 764 706 евро.
Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 50 000 евро до 200 000 евро.
Безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 60 % от общата стойност на проекта.
С приоритет са проекти в сътрудничество с партньори от страните – донори.
В подкрепа за изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна на донорите би могло да се използва Фондът за двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази покана, считано от датата на публикуването на настоящата обява.
Допустими разходи:
– Разходи за персонал, експерти и консултанти по проекта – заплати и осигуровки.
– Пътни
– Разходи за закупуване на оборудване (само ново)
– Разходи за купуване на материали и за доставки
– Разходи за независим надзор, вкл. автори/експерти тясно свързани с проекта.
– Разходи за одит на проекта (одитът е задължителен)
– Разходи за детайлен проектен дизайн
– Други услуги (свързани с проекта)
Допустими кандидати:
– Само МСП
– Регистрирани и намиращи се в България
– С финансови възможности да извършат дейностите по проекта – доказани от отчетите за последната финансова година или банково извлечение, доказващо наличието на кредитна линия или депозит
– Да декларира наличието на средствата за съфинансиране, както и произходът им
– Да предостави документ за собственост на сградата/земята, върху която ще бъде поставено съоръжението или документ за разрешение от собствениците (ако е приложимо)
– Да представи предварителни договори с клиенти за продажба на произведените горива (ако е приложимо)
– Да представи бизнес план/финансов анализ или оценка, който да включва: потенциални клиенти, годишен разход на енергия, план за намаление на рисковете, рентабилност на проекта, оценка на пазарния потенциал.
– Да представи доказателство за наличието на нужните материали и ресурси
– Да бъде директно отговорно за управлението (ако е приложимо) и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа само като посредник.
Краен срок за представяне на проектните предложения: 7 януари 2015 г., 16:30 часа местно време.
Крайна дата за изпълнение на проектите 30.04.2016г.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *