консултантска компания

Агроекологични
плащания

МЯРКА 214 „Агроекологични плащания” (АЕП)

Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1.    Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2.    Поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;
3.    Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4.    Съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5.    Запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
6.    Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта,които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичноторазнообразие;
7.    Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;
8.    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 – Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7).

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ:
Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:
1.    Биологично земеделие с направления:
–    биологично растениевъдство;
–    биологично пчеларство;
2.    Управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
3.    Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;
–    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
–    (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
–    поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;
4.    Опазване на почвите и водите с направления:
–    въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
–    контрол на почвената ерозия;
5.    Традиционно животновъдство с направления:
–    опазване на застрашени от изчезване местни породи;
–    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
Агроекологичните дейности по подмерки и направления са определени в изискванията за управление в глава шеста.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ:
Финансовата помощ се предоставя за период от
пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, посочен в приложение № 1б
Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една
агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка ”Агроекологични плащания”
При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 66), както следва:
1.    за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2.    за многогодишни култури – 900 евро/ха;
3.    за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;
4.    за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.

При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Таблица 1: Срокове за подаване и редактиране на заявления за кампания 2014:

1) За всички направления без ВПС 4 и ПВ 1 (виж по-долу)

Срокове за кандидатстване: Срокове за редакция на заявленията:
• 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства) • 4 март – 02 юни: Можете да про-меняте заявленията и приложените документи, включително да добавяте схеми и мерки, както и парцели и животни по схемите и мерките. • 02 юни – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение

2) За направления ВПС 4 „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологично важни места и ПВ 1 „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

Срокове за подаване и редактиране на заявленията за първа година: Срокове за подаване на заявление за плащане след първата година от агроекологичния ангажимент:
• до 30 март (Ако подадете документи след този срок няма да бъдете одобрени за участие по мярката) • 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства)

Забележка: Ако 15 май е неработен ден, крайният срок за подаване на заявления без санкции изтича на следващия работен ден. Срокът за подаване на заявления със санкции изтича 25 дни след изтичане на срока без санкции.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *