Entries by Павлина Минчева

До края на годината ще бъдат отворени 5 мерки за подпомагане на аквакултурните стопанства

До края на годината ще бъдат отворени 5 мерки за подпомагане на аквакултурните стопанства. Те ще варират от инвестиции в закупуването на нови машини и разнообразяване на дейностите на стопанствата до преработката на аква културите за хранително вкусовата промишленост. Тези мерки са именно: Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ […]

Насърчаване на предприемачеството

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро Интензитет на съфинансиране от ЕС: 90% – de minimis Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 50 000 лв. – Максимален 391 166 лв. БЕНЕФИЦИЕНТИ:  Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2015 г. съгласно […]

Отворена е мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 25 Септември до 31 Октомври ще бъде отворен приемът по мярка 14 от ПРСР за хуманно отношение към животните. По нея могат да кандидатстват Регистрирани земеделски стопани, които отглеждат едри или дребни преживни животни. Чрез настоящата мярка те примат задължението да отглеждат своите животни по начин показан в прикаченото резюме в програмта. За повече […]

Отворена е мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

УO на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни […]

УО на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 […]

Развитие на социалното предприемачество

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за […]

ЗП Ивайло Чуков

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

ЗП Стоян Игнатов

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

„Строй БГ 2012“ ЕООД

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовкатана проект по мярка 2.2 „Продултивнии инвестиции в аквакултурите“ от „Програма за морско дело и рибарство“ подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.