Entries by Павлина Минчева

Към средата на годината се очаква да бъдат отворени първите покани за проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество „България – Сърбия“ 2014-2020

За периода 2014-2020 година област Враца е включена като допустим район за финансиране по Програмата за сътрудничество между България и Сърбия. Разширява се обхвата на програмата. Ресурсът, с който  Програмата ще разполага до 2020 година, ще бъде малко над 34 млн. евро.  От българска страна 7 са областите, които попадат в обхвата за финансиране по […]

150 МЛН. ЕВРО ОТ ЕВРОПА ЗА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Първата схема по новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ на ЕС ще бъде пусната до месец, съобщи икономическият министър Божидар Лукарски. Тя е в  размер на 150 млн. евро и по нея ще може да се кандидатства за купуването на машини и оборудване. С предимство ще са проекти на фирми от Враца, Видин и Монтана. Те […]

Подкрепа за производителите на качествени плодове и зеленчуци

Производителите на плодове и зеленчуци получават финансиране по линия на директните плащания по специално разработена Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ). Схемата се прилага от кампания 2012 и изцяло се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието от бюджета на ЕС. Подпомагането по схемата има за цел […]

Започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.    […]

Европейската комисия одобри новите оперативни програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“

Европейската комисия одобри оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС в програмен период 2014 – 2020 г. Оперативна програма „Добро управление“ е наследник на действащите досега „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро. Чрез нея ще […]

Предварителен старт на мерки по програмата за развитие на селските райони

Очаква се две от схемите от Програма за развитие на селските райони – за инвестиции в земеделски стопанска и за стартова помощ за млади земеделски производители да бъдат отворени авансово, съответно през месец март и месец юни тази година. Това стана ясно на 05. 02. 2015 г. от съобщение на министъра на земеделието и храните […]

Очаква се програма LIFE да предостави първата безвъзмездна финансова помощ за подпрограмите: околна среда, за действията по климата и енергийната ефективност

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка стартират два нови финансови инструмента за инвестициии в енергийна ефективност, усилията за запазване на природния капитал и адаптиране към изменението на климата. Инструментите ще отключат публични и частни инвестиции, чрез комбиниране на финансирането от ЕИБ с финансиране по програма на ЕС LIFE за околната среда и действията по климата. […]

LIFE подкрепя финансови инструменти за енергийна ефективност и опазване на природни богатства

Европейската комисия и ЕИБ заместник – председател на околната среда  действия по климата Джонатан Тейлър стартираха два финансови инструменти, финансирани по линия на Програмата LIFE за околната среда и действията по климата. Финансовият инструмент за енергийна ефективност има за цел да се справи с ограничения достъп до адекватна и достъпна финансиране на проекти за енергийна […]

BiodivERsA ERA-Net

BiodivERsA е мрежа от 21 изследвания, финансиране агенции в 15 европейски страни.Това е второто поколение на ERA-Net, финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕС за научни изследвания. BiodivERsA работи за координиране на националните изследователски програми в областта на биологичното разнообразие в Европа и да се организира международно финансиране за изследователски проекти в тази област.   BiodivERsA […]

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274 „Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в Ню Айдиас Консулт ООД“, Договор № ESF-1113-01-07003 с Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място“. УВАЖАЕМИ, Бихме желали да Ви информираме относно развитието на проект […]