Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 – Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Чрез мярка “Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов ” се цели допринесяне за повишаването на добавената стойност или качеството на уловената риба.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на крайбрежния флот.

За повече информация, прилагаме резюме на в мярка “ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов ”