„САВ – РАЗГРАД“ ООД

Благодарим на целия екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД за проявеният професионализъм, компетентност и цялостна работа при съвместната ни дейност по разработването на проектна документация по проект BG05M9OP001-1.008-0115 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.