Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

  1. Основните цели на настоящата процедура:
  •  Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .
  • Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ ), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

2. Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 30 600 000 лв.

3. Процент на съфинансиране

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятиядо 100%
  • ВАЖНО: Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева, посочен в т. 9 от Условията за кандидатстване, по-горе. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

4. Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
6) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори , посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по-долу 4.

5. Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “ (Приложение 12):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения  в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

Критерий за оценка на проектните предложения:

КритерийМаксимален брой точкиИзточник на проверка
Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.18Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).
Коефициентът се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.2Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).
Коефициентът се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:20

ВАЖНО! Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 4 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 4 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.