„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;
 • отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.;
 • не са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;
 • не са микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти;
 • не са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
 • не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение към 31.12.2019 г.

Допустими разходи:

 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец;
 2. Декларация за финансовите данни  – по образец;
 3. Административен договор за предоставяне на БФП – попълнен по образец, подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата;
 4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата / Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община/.
 5. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – по образец;

Служебно ще бъдат проверявани следните документи /в случай, че кандидатите разполагат с долуизброените документи е допустимо да ги сканират и приложат при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина/:

– Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му);

–  Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО;

– Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата;

– Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.