ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

  1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
Намаляване на разходите за енергопотребление.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност;
Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно обследване е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. Всички разходи, извършени от крайните получатели след 30.06.2026 г., по неприключили проекти не се изплащат от СНД и следва да се реализират за сметка на крайните получатели.

Допустими разходи, със средства с източник МВУ (Механизъм за възстановяване и устойчивост)

разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000 лв., разпределени, както следва:

Компоненти
(по видове предприятия)
Общ размер на финансовите
средства, в лева
Компонент 1
Микро/малки предприятия (25%)
58 800 000,00
Компонент 2
Средни предприятия (35%)
82 320 000,00
Компонент 3
Големи предприятия (40 %)
94 080 000,00
Общо:235 200 000,00

7.Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Минимален размер на
заявеното безвъзмездно

финансиране на
предприятие
Максимален размер на
заявеното безвъзмездно финансиране
на предприятие
100 000 лвМикро предприятия: 300 000лв
Mалки предприятия: 500 000 лв
Средни предприятия: 750 000 лв
Големи предприятия: 2 500 000 лв

8. Процент на съфинансиране

  • В случай на предложения за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, когато кандидата за изпълнение на инвестицията е получил минимална помощ в размер, която позволява да получи и помощ по подаденото предложение по настоящата процедура, до установените прагове. В този случай, като помощ по предложението, може да се предоставят средства в такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени от субекта през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъка до пълния размер на средствата по предложението, надвишаващ установените в регламента прагове, кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по регламента.
  • В случайте, когато е избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014, интензитета на помощта е:
  • Максимален интензитет на помощта 35% от допустимите разходи за проектното предложение в ЮЗР (NUTS2);
  • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за проектното предложение извън ЮЗР (NUTS2)

ВАЖНО! Максималният интезитет на помощта може да се увeличи с 20% за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10% за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014. Натрупването е допустимо при спазване на изискването най-малко 25% от общите допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция, независимо от приложимия режим на държавна/минимална помощ, да бъдат съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

ВАЖНО! Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка
на качеството
Макс. брой
точки
Източник на
проверка
1. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – Y, kWh/год (средна стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция) 30Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (стр.1 и стр.5) – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) – общ годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ} / {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) } х 100
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция.
> 80 % 30
55% ≤ 80% 20
≥ 30% ≤ 55% 10
2. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) 30Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ.
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция.
> 250 т CO2 екв.
> 50 т CO2 екв. ≤ 250 т CO2 екв.
≤ 50 т CO2 екв.
3. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г 20Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като се раздели общата стойност на исканите средства в лева по проекта на очакваното количество спестена първична енергия в kWh/г
В случай на повече от един обект на интервенция се сумира спестена първична енергия в kWh/год. за всички сгради, включени проекта
≤ 1,50 лв./кWh/г
20
> 1,50 лв./кWh/г ≤ 3,50 лв./кWh/г15
> 3,50 лв./кWh/г 10
4. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на кв.м РЗП обновена публична инфраструктура към броя на сградите с подобрена публична инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради 15Разгърната застроена площ в кв.м. на сграда е посочена на стр.1 от валидния сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени проекта
> 2300 кв. м РЗП/ бр.сгр.

15
> 500 кв. м РЗП/ бр.сгр.≤ 2300 кв. м РЗП / бр.сгр.10
≤ 500 кв. м РЗП/ бр.сгр. 5
5. Ниво на енергопотребление по първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки (ЕСМ), съгласно скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради 25Нивото на енергопотребление по първична енергия на сграда са посочени в сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и в доклада от обследването (избраният пакет за изпълнение в сертификата следва да съответства на пакета от доклада)
В случай че предложението отговаря на повече от един от изброените критерии, то получава точки съгласно критерия с най-голям възможен брой точки, на който отговаря
Проектът включва сграда, която след изпълнение на ЕСМ достига нормата за сграда с близко до нулево потребление на енергия 25
Проектът включва сграда, която след изпълнение на ЕСМ използва енергия от възобновяеми източници 20
Проектът включва сграда, която след изпълнение на енергоспестяващи мерки достига клас на енергопотребление „А+“ 15
Максимален брой точки: 120

Предложения, получили минимум 72 точки по критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проекти по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. В случай че предложенията имат равен брой точки по критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

  • Процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;
  • Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи).
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *