Оперативна програма „Околна среда“

Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:

 Приоритетна ос 1: Води

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух

Приоритетна ос 6: Техническа помощ