Морско дело и Рибарство/Устойчиво развитие на аквакултурите

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Устойчиво развитие на аквакултурите“

Мярка 8. Иновации в аквакултурата
Специфичната цел на тази мярка е насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.
Допустими дейности:
• Развитие на техническите иновации или знания в областта на аквакултурите, които водят до понижаване на въздействието върху околната среда, до насърчаване на по-устойчиво използване на ресурсите; до подобряване на хуманното отношение към животните, до улесняване въвеждането/внедряването на нови, устойчиви производствени методи, ;.
• Разработване и/или внедряване на нови или значително подобрени продукти и/или „породи”, както и на нови видове хидробионти с добър пазарен потенциал; нови или подобрени процеси за производство;, както и на нови или подобрени системи за управление и организация,.
• Проучване на техническата или икономическата осъществимост на разработените иновациите, продуктите или процесите.
Условия за допустимост на дейностите:
• Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности подлежат на подходящо популяризиране чрез единен уебсайт или единен портал.
• Проектите се изпълняват от признати научни или технически органи или в сътрудничество с тях.
• Проектите, свързани с разработване на иновации ще са допустими в случай, че кандидатите предоставят становище от името на национално призната браншова организация в сектора, удостоверяващо практическата и пазарна приложимост на планираната за разработване иновация.
Допустими кандидати:
• Признати научни или технически органи;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
• Организации на производителите.
Условия за допустимост на кандидатите:
Когато кандидатите са предприятия, ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
При бенефициент, който:
• е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
• е организация на производители или асоциация на организации на производители – 70% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган и не е организация на производители или асоциация на организации на производители – 50% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган, но дейността е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи;
• попада извън определението за малки и средни предприятия, интензитета се намалява с 20 процентни пункта
Мярка 9. Производствени инвестиции в аквакултурите
Тази мярка има за цел да се насърчават устойчиви аквакултури, включително биоразнообразието,
както и да се насърчават конкурентноспособни аквакултури.
Допустими дейности:
• Инвестиции, които са свързани със създаване на нови предприятия в сектора.
• Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми;
• Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове;
• Модернизация на обектите за производство на аквакултури;
• Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
• Подобряване и осъвременяване на условията за отглеждане, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
• Намаляване на отрицателното въздействие или повишаването на положителното въздействие върху околната среда;
• Подобряване на ефективното използване на ресурсите;
• Въвеждане на мерки/технологии, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки.
Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането по настоящата мярка, което се предоставя във връзка с увеличаването на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови, е допустимо при условие че развитието е съгласувано с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите.
Когато проектите са за инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се въведат стандарти в областта на околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните съгласно правото на Съюза, подпомагането може да се предоставя до датата, на която стандартите стават задължителни за предприятията.
В случай на създаване на нови предприятия, кандидатите трябва да представят бизнес план, а в случаите когато стойността на инвестицията надвишава 50 000 евро— и предпроектно проучване.
Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия, както и проекти на съществуващи предприятия, развиващи дейност в сектор Аквакултура.
Допустими кандидати:
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
• За производствени дейности в нови аквакултури могат да кандидатстват и Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи. При бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия, интензитета се намалява с 20 процентни пункта.
Мярка 10. Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата
Мярка 10 цели насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.
Допустими дейности:
• Инвестиции, допринасящи за добавянето на стойност към продуктите от аквакултура, в това число за обработка и преработка преди всичко на собствената продукция; за изграждане и оборудване на нови преработвателни мощности; за реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи преработвателни мощности; за предлагане на пазара и извършване на продажба на собствената продукция (инвестиции за етикетиране, почистване, сортиране; изграждане и оборудване на пунктове за продажба; закупуване на специализирани транспортни средства; изграждане и закупуване на хладилни съоръжения и др.);
• Инвестиции, допринасящи за диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развиването на допълнителни дейности, различни от аквакултурите, в т.ч. разработване на моделни интегрирани ферми, в които се съчетават аквакултура и други подотрасли на аграрното стопанство (например съвместното отглеждане на риба – водоплаващи; отглеждане на риба в оризища и т.н.); дейности, свързани с риболовен туризъм; дейности свързани с опознавателен и обучителен характер по процесите на развъждане и отглеждане на риба за деца, ученици, студенти и гости; други дейности, които са допустими съгласно националното законодателство за съчетаване с аквакултурното производство.
Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането, насочено към диверсификация на дохода, се предоставя на предприятия за аквакултури, само ако допълнителните дейности, различни от аквакултурите, са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително риболовен туризъм, аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда, или образователни дейности в областта на аквакултурите и др.
Когато проектите са за инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се въведат стандарти в областта на околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните съгласно правото на Съюза, подпомагането може да се предоставя до датата, на която стандартите стават задължителни за предприятията.
Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи.
• При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта
Мярка 11. Услуги за околната среда и биологично производство
Мярката има за цел насърчаване на устойчивите аквакултури, включително биоразнообразието.
Допустими дейности:
11.1. Подпомагане на дейности, които позволяват преминаването към биологично аквакултурно производство;
11.2. Прилагане на методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със специфичните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в зоните по „Натура2000;
11.3. Опазване и възпроизводство на водните животни в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, в т.ч.: създаване на центрове за ex-situ in-vivo съхраняване на застрашени видове водни организми; създаване на акваферми за експериментално зарибяване с редки и застрашени видове; изграждане и/или възстановяване на рибни проходи за осигуряване на миграцията на рибите при водохващания, използващи бентове, прагове; поставяне на мрежи на басейни с риба; прочистване на водната околна среда за подобряване на качеството – напр. варуване, третиране с калиев перманганат и др. съединения и химикали; закупуване на косачки за растителност, плавателни средства и двигатели, техника за изваждане на окосената растителност; изграждане на утаиници, предпазни диги и др.; закупуване на лабораторни уреди и екипировка; мониторинг на ключови точки (море, езера, устия на реки) по определени местообитания на редки и водни организми; разработване на иновативни технологии във връзка със запазването на местообитанията; мониторинг и оценка на запасите не само на стопански ценните видове рибни и нерибни ресурси;
11.4. За отглеждане на аквакултури по екстензивен начин, включително допринасящи за опазването и подобряването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.
Условия за допустимост на дейностите:
• Подпомагането за дейностите по преминаването към биологично аквакултурно производство е с продължителност най-много 3 г.  през периода на преминаване на предприятието към биологично производство за всяка акваферма.
• Резултатите от финансираните по настоящата мярка по т. 11.2., 11.3. и 11.4 подлежат на подходящо популяризиране чрез единeн уебсайт или единeн портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
• Проектите по т. 11.3. не трябва да водят до генериране на приходи.
Допустими кандидати:
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура за дейностите по преминаването към биологично аквакултурно производство, прилагане на методи за отглеждане на аквакултури в зоните по „Натура2000 и отглеждане на аквакултури по екстензивен начин;
• За дейностите по опазване и възпроизводство на водните животни – Публично-правни органи, Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Организация на производители
Условия за допустимост на кандидатите:
• Подпомагането за дейности, които позволяват преминаването към биологично аквакултурно производство, се отпуска на бенефициенти, които се задължават да отговарят на изискванията за биологично производство най-малко 5 години.
• Подпомагането на дейности за отглеждане на аквакултури по екстензивен начин се отпуска само когато бенефициентите се ангажират да спазват за период от най-малко пет години изисквания за водната околна среда, надхвърлящи рамките на прилагането на правото на Съюза и националното право.
Форма на подпомагане:
• Годишно плащане под формата на компенсации за пропуснатите ползи или допълнителните разходи за дейностите по преминаването към биологично аквакултурно производство, прилагане на методи за отглеждане на аквакултури в зоните по „Натура2000 и отглеждане на аквакултури по екстензивен начин;
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи за подпомагането на дейностите по опазване и възпроизводство на водните животни;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Размер на помощта:
• За компенсациите: 100% от размера на допълнително извършените разходи или пропуснати ползи въз основа на методика за тяхното изчисление, определена от Управляващия орган на програмата;
• За форма на подпомагане, която се основава на възстановяване на действително платени и направени допустими разходи:
o при бенефициент, който е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
o при бенефициент, който е организация на производители или асоциация на организации на производители – 70% от общите допустими разходи;
o при бенефициент, който не е публично-правен орган или организация на производители или асоциация на организации на производители – 50% от общите допустими разходи;
o при бенефициент, който не е публично-правен орган, но дейността е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи.
Мярка 12. Застраховане на продукцията от аквакултури
Специфичната цел е да се насърчават конкурентоспособните аквакултури.
Обхват на мярката:
Ще се подпомага застраховането на запасите от аквакултури, което обхваща загуби, причинени от една от следните причини:
• природни бедствия;
• неблагоприятни климатични явления;
• внезапни промени в качеството на водата, за които кандидатът не носи отговорност;
• болести по аквакултурите
• повреда или унищожаване на производствени съоръжения, за които кандидатът не носи отговорност.
Условия за отпускане на помощта:
• Настъпването на неблагоприятно климатично явление или избухването на заболяване сред аквакултурите се признава официално за такова от държавата;
• Подпомагане се отпуска само за застрахователни договори на продукцията от аквакултури, в случай, че стойността на застрахованата продукция е по-голяма от 30% от средния годишен оборот на производителя на аквакултури;
• Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура.
Форма на подпомагане:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи за подпомагането.
Интензитет на помощта:
• Интензитетът на помощта е 50% от стойността на застрахователната премия.
• При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта.

Last changed: Jun 05 2014 at 15:22:21

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *