АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения

Адаптирана работна среда (здравословни и безопасни условия на труд).

Цели: Осъществяване на прехода към климатичнонеутрална икономика и променящите се модели на работа. Ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Стартира набирането на проекти по процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедурата е 15.06.2023 г.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура, чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

 1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
Намаляване на разходите за енергопотребление.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност;
Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно обследване е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. Всички разходи, извършени от крайните получатели след 30.06.2026 г., по неприключили проекти не се изплащат от СНД и следва да се реализират за сметка на крайните получатели.

Допустими разходи, със средства с източник МВУ (Механизъм за възстановяване и устойчивост)

разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000 лв., разпределени, както следва:

Компоненти
(по видове предприятия)
Общ размер на финансовите
средства, в лева
Компонент 1
Микро/малки предприятия (25%)
58 800 000,00
Компонент 2
Средни предприятия (35%)
82 320 000,00
Компонент 3
Големи предприятия (40 %)
94 080 000,00
Общо:235 200 000,00

7.Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Минимален размер на
заявеното безвъзмездно

финансиране на
предприятие
Максимален размер на
заявеното безвъзмездно финансиране
на предприятие
100 000 лвМикро предприятия: 300 000лв
Mалки предприятия: 500 000 лв
Средни предприятия: 750 000 лв
Големи предприятия: 2 500 000 лв

8. Процент на съфинансиране

 • В случай на предложения за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, когато кандидата за изпълнение на инвестицията е получил минимална помощ в размер, която позволява да получи и помощ по подаденото предложение по настоящата процедура, до установените прагове. В този случай, като помощ по предложението, може да се предоставят средства в такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени от субекта през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъка до пълния размер на средствата по предложението, надвишаващ установените в регламента прагове, кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по регламента.
 • В случайте, когато е избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014, интензитета на помощта е:
 • Максимален интензитет на помощта 35% от допустимите разходи за проектното предложение в ЮЗР (NUTS2);
 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за проектното предложение извън ЮЗР (NUTS2)

ВАЖНО! Максималният интезитет на помощта може да се увeличи с 20% за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10% за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014. Натрупването е допустимо при спазване на изискването най-малко 25% от общите допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция, независимо от приложимия режим на държавна/минимална помощ, да бъдат съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

ВАЖНО! Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка
на качеството
Макс. брой
точки
Източник на
проверка
1. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – Y, kWh/год (средна стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция) 30Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (стр.1 и стр.5) – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) – общ годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ} / {общ годишен разход на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) } х 100
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция.
> 80 % 30
55% ≤ 80% 20
≥ 30% ≤ 55% 10
2. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) 30Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ.
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция.
> 250 т CO2 екв.
> 50 т CO2 екв. ≤ 250 т CO2 екв.
≤ 50 т CO2 екв.
3. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г 20Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като се раздели общата стойност на исканите средства в лева по проекта на очакваното количество спестена първична енергия в kWh/г
В случай на повече от един обект на интервенция се сумира спестена първична енергия в kWh/год. за всички сгради, включени проекта
≤ 1,50 лв./кWh/г
20
> 1,50 лв./кWh/г ≤ 3,50 лв./кWh/г15
> 3,50 лв./кWh/г 10
4. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на кв.м РЗП обновена публична инфраструктура към броя на сградите с подобрена публична инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради 15Разгърната застроена площ в кв.м. на сграда е посочена на стр.1 от валидния сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени проекта
> 2300 кв. м РЗП/ бр.сгр.

15
> 500 кв. м РЗП/ бр.сгр.≤ 2300 кв. м РЗП / бр.сгр.10
≤ 500 кв. м РЗП/ бр.сгр. 5
5. Ниво на енергопотребление по първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки (ЕСМ), съгласно скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради 25Нивото на енергопотребление по първична енергия на сграда са посочени в сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и в доклада от обследването (избраният пакет за изпълнение в сертификата следва да съответства на пакета от доклада)
В случай че предложението отговаря на повече от един от изброените критерии, то получава точки съгласно критерия с най-голям възможен брой точки, на който отговаря
Проектът включва сграда, която след изпълнение на ЕСМ достига нормата за сграда с близко до нулево потребление на енергия 25
Проектът включва сграда, която след изпълнение на ЕСМ използва енергия от възобновяеми източници 20
Проектът включва сграда, която след изпълнение на енергоспестяващи мерки достига клас на енергопотребление „А+“ 15
Максимален брой точки: 120

Предложения, получили минимум 72 точки по критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проекти по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. В случай че предложенията имат равен брой точки по критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 • Процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;
 • Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи).

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 1. Основните цели на настоящата процедура:
 •  Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .
 • Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ ), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

2. Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 30 600 000 лв.

3. Процент на съфинансиране

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятиядо 100%
 • ВАЖНО: Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева, посочен в т. 9 от Условията за кандидатстване, по-горе. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

4. Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
6) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори , посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по-долу 4.

5. Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “ (Приложение 12):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения  в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

Критерий за оценка на проектните предложения:

КритерийМаксимален брой точкиИзточник на проверка
Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.18Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).
Коефициентът се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.2Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).
Коефициентът се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.
Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:20

ВАЖНО! Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 4 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 4 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 15 000 лв.
 • малки – 30 000 лв.
 • средни – 75 000 лв.

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г

• Имат минимум една приключена финансова година 2019 г и са извършвали стопанска дейност през нея

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими дейности:

Дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на възможност за дистанционна работа, адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID 19.

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА СМР, материали и консумативи свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл поставяне на автоматични диспенсери

3 Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез

 • Осигуряване физическа изолация /безопасна дистанция на работното място
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
 • Климатизация и вентилация която да минимизира риска от циркулация на вируса
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп софтуер за отчитане на дистанционна работа

Индикативен старт на процедурата: м. Октомври 2020г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта – 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности – 10

Общ брой точки – 30

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018. – Общият размер на помощта de minimis ”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г за справяне с последиците от пандемията COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – Неприложимо

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 50 000 лева

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години /2018 г и 2019 г/, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия;

• Са реализирали оборот за 2019 г равен на или надвишаващ 500 000 лв.;

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС;

• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.

Кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/; С 12 /46.35, 47.26, 46.17, 46.21, 46.39 и 47.11/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими разходи:

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите – суровини материали и консумативи, външни услуги (вкл режийни разходи), персонал (вкл разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др. чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/ предоставяната услуга.

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и спада в оборота на предприятието кандидат – макс 10

Общ брой точки – 30

Документи за подаване:

 • 4 бр. декларации по образец
 • Пълномощно за подаване /ако е приложемо/
 • Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален представляващ на кандидата – приложимо само за предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, ведомостите се подписват от всяко от тях.
 • Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС – подписана на хартиен носител от съставител, утвърдена от лице, което е официален представител – представя се, когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос; когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация за ДДС данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

Максимално допустимият размер е 50 000 лв. и включва и получено финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ).

Индикативен старт на процедурата: 30 Октомври 2020г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване, включително, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 100 000 лв.
 • малки – 150 000 лв.
 • средни- 250 000 лв.

Интензитет на помощта – 80 %

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП от всички сектори

• Да са осъществявали икономическа дейност през 2017, 2018 и 2019г.

• Предвижда се изискване за минимален реализиран общ оборот за различните категории предприятия.

Допустими дейности:

Инвестиции за възстановяване и растеж:

– Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите

– Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;

– Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда;

– Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Допустими разходи: Разходи за дълготрайни активи и оборотни средства.

Индикативен старт на процедурата: 20 ноември 2020г.

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени и технологична карта към инвестиционния проект.

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;
 • отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.;
 • не са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;
 • не са микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти;
 • не са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
 • не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение към 31.12.2019 г.

Допустими разходи:

 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец;
 2. Декларация за финансовите данни  – по образец;
 3. Административен договор за предоставяне на БФП – попълнен по образец, подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата;
 4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата / Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община/.
 5. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – по образец;

Служебно ще бъдат проверявани следните документи /в случай, че кандидатите разполагат с долуизброените документи е допустимо да ги сканират и приложат при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина/:

– Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му);

–  Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО;

– Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата;

– Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.