Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата

Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, ще се даде възможност на научно-изследователските организации/структури  да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката, ще се скъси пътя на тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в производството си. Може да се очаква издигане на нивото на използваните технологии в производството на аквакултури, прилагане на иновативни практики, осигуряване на по-лек достъп на производителите до иновативни решения и технологии, по-високо равнище на опазване на околната среда, повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността им, цялостно ще се оптимизират процесите на производство и управление на стопанствата.

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Максималната продължителност на изпълнение на един проект не следва да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” е 3 033 492,33 лв., от които 2 275 119,25 лв. са от ЕФМДР и 758 373,08 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 350 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 1 април 2019 г.

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :
– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
или
– при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.

Развитие на социалното предприемачество

Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“.

Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв.

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 391 166 лева

2. Процент на съфинансиране:
Максимален интензитет на помощта – 70 %
3. Критерии за допустимост на кандидатите:
Допустими са кандидати, които са:
– Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
– Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
– Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
– Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието            Нетни приходи от продажби
     Микро предприятие                        ≥ 250 000 лева
     Малко предприятие                         ≥ 750 000 лева
     Средно предприятие                        ≥ 3 000 000 лева

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

През юли се очаква прием на една от най-търсените мерки за подпомагане на българското селско стопанство, а именно мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Най-важното нововъведение за програмата е, че вече ще бъдат подпомагани дейностите за напояване, за които не можеше да се кандидатства през 2015г. 

Допустими дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Новите моменти в критериите за оценка на кандидатите са следните:

 • Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство (сектори Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етеричномасленни“) – 19 точки (могат да станат 20 ако имате комбинация от 2 или 3 сектора)
 • Подпомагане на биологично производство – 15 точки (трябва да сте преминали към биологично производство към момента на подаване на заявлението за подпомагане)
 • Осигуряване на заетост – тук имаме нов момент, който ще е от голяма важност (можете да достигнете до 20 точки, ако комбинирате следващите 2 критерия)
 • Ако в изпълнение на проекта е заложено наемане на хора (без значение броят им)  – 10 точки.
 • Ако бенефициента е извършвал дейност от минимум 3 години (има 3 приключени данъчни години и т.н.) и средноаритметичния брой на наетия персонал през последните 3 години е минимум 5 човека,  то се присъждат 10 точки.
 • Кандидати от Северозападен район на планиране:
 • Видин, Враца, Монтана – 5 точки.
 • Ловеч, Плевен – 1 точка.
 • Стопанства в необлагодетелствани райони – 9 точки.
 • Стопанства в Натура 2000 – 9 точки.
 • Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% – 8 точки.
 • Внедряване на иновации в стопанството – 8 точки.
 • Проекти, включващи строителство, обновяване на сгради, оборудване и машини, различни от земеделска техника(тези дейности трябва да са над 65%) –  10 точки.

Останалите точки се присъждат на кандидати, които са групи от производители (4 точки), кандидати, които изпълняват интегриран проект (4 точки), както и инвестиции, свързани с опазване на околната среда (4 точки).

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Отворена е процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А „Инвестиции“

Елемент Б „Услуги“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.    

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Европейска рамкова програма за иновации

Европейска рамкова програма за иновации – ХОРИЗОНТ 2020 ИНСТРУМЕНТ за подпомагане на МСП

1.    Кой може да кандидатства?
Едно юридическо лице за малки и средни предприятия (МСП). Само заявления от малки и средни предприятия (МСП), установени в държави-членки на ЕС или страни, асоциирани към Хоризонт 2020
2.    Разяснения за инструмента
–    Инструментът за МСП е насочен към всички видове иновативни МСП, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират. Той предвижда поетапна подкрепа, обхващаща целия иновационен цикъл, в три фази, допълнени с менторинг и коучинг услуга. Преходът от една фаза към следващата ще бъде безпроблемен при условие че проектът на МСП се окаже достоен за подкрепа с цел по-нататъшно развитие. Всяка фаза е отворена за нови участници.

–    Фаза 1 – Предпроектно проучване, състоящо се от: проверка на технологичната/практическата, както и икономическата жизнеспособност на иновационна идея/концепция, която трябва да представлява значителна новост на индустриалния сектор, в който е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови приложения на пазара на съществуващи технологии). Дейностите на този етап биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на пазара, включването на потребителите, управление на интелектуалната собственост, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни, за да се установи недвусмислено високият иновационен потенциал на проекта, съобразен със стратегията на предприятието и с ценностите на ЕС. Евентуални затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието, чрез предложената иновация трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани по време на фаза 2, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.
Размер на финансирането: Финансиране ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50 000 EUR; типичната продължителност на проекта трябва да бъде 6 месеца.
–    Фаза 2 – Иновационни проекти, които са насочени към специфично предизвикателство и демонстрират висок потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност и растеж, подкрепен от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, пускане на пазара и други подобни с цел да се приведе на иновациионната идея (продукт, процес, услуга и т.н. ) към индустриална готовност и зрялост и да се въведе на пазара. Фаза 2 може също да включва някои изследвания .
При изключителни обстоятелства, надлежно обосновани от характера на дадената тема, може да се предвидят действия, при които изследванията са силно да представеният компонент като алтернатива на действията за иновации , описани по-горе.
МСП могат да възложат работа на подизпълнители , ако това е от съществено значение за техния проект за иновации.
Предложенията трябва да се основават на стратегически бизнес план и да бъдат разработени през фаза 1 или по друг начин .
Размер на финансирането: 70% ( по изключение, 100%, когато изследователския компонент е силно застъпен) . размерът за финансиране е определен в рамките на съответната тема . Проектът за финансиране трябва типично да бъде от € 500 000 до € 2,500,000 и типичната продължителност трябва да варира от 12 на 24 месеца ( по-голямо финансиране и по-голяма продължителност са възможни, ако са надлежно обосновани ) .

–    Фаза 3 – Подкрепа за комерсиализацията – насърчава по-широкото прилагане на иновативни решения; подкрепя евентуалниъте клиенти за тези решения; подкрепя финансирането на растеж, чрез улесняване на достъпа до публичен и частен рисков капитал. Този етап не предоставя пряко финансиране, но малките и средните предприятия могат да се възползват от косвени мерки за подкрепа и услуги, както и достъп до финансови механизми, подкрепени по Хоризонт 2020.
–    Коучинг и менторство – На всеки бенефициент на инструмента за МСП ще бъде предложена бизнес подкрепа (коучинг) по време на Фаза 1 (в рамките на до 3 дни) и Фаза 2 (в рамките на до 12 дни) в допълнение към предоставеното финансиране. Тази подкрепа ще бъде предоставяна посредством Enterprise Europe Network ( EEN ) и се доставя от група квалифицирани и опитни бизнес треньори. Местния офис на EEN ще въведе бенефициента в процеса на обучение и ще предложи избор на треньори от базата данни , управлявана от Комисията. Целта е да се ускори въздействието на подкрепата, предоставяна чрез инструмента за МСП и да се оборудват бенефициентите с необходимите умения и знания относно бизнес процесите и съответните компетенции за дългосрочен растеж . Фаза 3 не включва индивидуален бизнес коучинг, но участниците по инструмента за МСП ще могат да разчитат на постоянна подкрепа от страна на EEN по отношение на съответните услуги за подкрепа в рамките на мрежата на регионално или национално ниво. Важно е да се отбележи, че целта на коучинга не е да подкрепя компанията в управлението на проекти, или задължения, свързани с участието по Хоризонт 2020. Този етап няма да предостави директно финансиране .

Иновации
и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”
Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)
Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации.
Примерни дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия – подкрепа за извършване на научни изследвания; индустрални изследвания; инвестиции в материални и нематериални активи; обучение на персонал и ръководство, които ще внедряват продукта или процеса на иновация.
•    Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.
•    Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации – стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации,  участие в хоризонтални програми, , подпомагане.
•    Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия – насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес процесите; пазарни проучвания; тестване; сертификация.
•    Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: създаване и развитие, напр. Инжинерни кадри; модернизиране на съществуваща добра база; технологична помощ за предприятията.
•    Предоставяне на услуги на бизнеса –  подкрепа за развитието на модерни и иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти;
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации.
Типове бенефициенти:
микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Инвестиционен приоритет 2 „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията.

Специфична цел 2.2: Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.
Примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори  – включва разработване на бизнес-планове; предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения; помощ безработните да намерят своя път към предприемачеството.
•    Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите, чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.
•    Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията,
Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги.
•    Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
•    Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
•    Подкрепа за бързорастящи предприятия – вкл чрез ваучери – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от дейността им  Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.
•    Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма; подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво; разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол.
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да внедряват нови технологии и производствени процеси.
Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционен приоритет 1 „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията) –  включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията.
Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани производствените процеси за ефективно използване на ресурсите.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
•    Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
•    Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
•    Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
•    Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
•    Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите.
Типове бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

Инвестиционен приоритет2  „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност) – включва подкрепа за подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност.
Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната им ефективност.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството.
•    Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
•    Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, като проектна фаза 1.Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.
Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика.
Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия,
междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”
Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)
Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации.
Примерни дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия – подкрепа за извършване на научни изследвания; индустрални изследвания; инвестиции в материални и нематериални активи; обучение на персонал и ръководство, които ще внедряват продукта или процеса на иновация.
•    Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.
•    Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации – стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации,  участие в хоризонтални програми, , подпомагане.
•    Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия – насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес процесите; пазарни проучвания; тестване; сертификация.
•    Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: създаване и развитие, напр. Инжинерни кадри; модернизиране на съществуваща добра база; технологична помощ за предприятията.
•    Предоставяне на услуги на бизнеса –  подкрепа за развитието на модерни и иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти;
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации.
Типове бенефициенти:
микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Инвестиционен приоритет 2 „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията.

Специфична цел 2.2: Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.
Примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори  – включва разработване на бизнес-планове; предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения; помощ безработните да намерят своя път към предприемачеството.
•    Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите, чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.
•    Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията,
Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги.
•    Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
•    Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
•    Подкрепа за бързорастящи предприятия – вкл чрез ваучери – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от дейността им  Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.
•    Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма; подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво; разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол.
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да внедряват нови технологии и производствени процеси.
Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционен приоритет 1 „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията) –  включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията.
Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани производствените процеси за ефективно използване на ресурсите.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
•    Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
•    Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
•    Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
•    Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
•    Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите.
Типове бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

Инвестиционен приоритет2  „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност) – включва подкрепа за подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност.
Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната им ефективност.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството.
•    Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
•    Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, като проектна фаза 1.Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.
Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика.
Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия,
междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.