Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Стартира набирането на проекти по процедура BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са за дейности, които са свързани с:

1. Увеличаване на броя и обема на преработваните продукти с такива с идентифицирани пазарни нужди;

2. Диверсификация на традиционните продукти чрез въвеждане на нови продукти с добавена стойност (филетирани, опаковани и готови за употреба);

3. Увеличаване преработката на български суровини, чрез използване на продукти от националния улов и производство от аквакултури;

4. Подобряване на енергийната ефективност и декарбонизация на процесите на преработката с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда и намаляване на себестойността на разходите (намаляване на потреблението на вода, намаляване на замърсяването на водата, намаляване на потреблението на енергия и преминаване към възобновяеми енергийни източници);

5. Инвестиции в дигитализация на производствените дейности, управление и наблюдение и др.

6. Подобряване оползотворяването на страничните продукти от преработка (в контекста на кръговата икономика) (намаляване или избягване на изхвърлянето на отпадъци, намаляване на хранителните отпадъци, многофункционални платформи, демонстратори или прототипи);

7. Въвеждане на схеми и етикети за качество и произход, използване на устойчива опаковка от екологично чист, многократно използваем, рециклируем материал, и проследяемост на продуктите от преработка чрез дигитализиране на процеса;

8. Повишаване на знанията, уменията и изграждане на капацитет на заетите в преработвателния сектор;

9. Дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

10. Иновативни дейности, които водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи, включително:

– разработване и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на съоръженията и оборудването, свързани с преработката;

– подобряване и оптимизиране на използваните суровини при преработката;

– иновации за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта, и намаляване на оперативните разходи (внедряване на автоматизирано оборудване за редуциране на разходите за труд и др.);

– иновации за осигуряване на добри екологични показатели на процесите по преработка и кръгова икономика;

– използване на технологии за подобряване на веригата на доставки на продукти от преработка и подобряване проследимостта и информацията за потребителите (напр. създаване на смарт приложения за директни продажби, къси вериги и регионални продукти)

За целите на настоящата процедура за иновативните дейности се считат такива, които са нови за Република България.

УО на ПМДРА няма да приема за иновативни дейности:

– обичайни/рутинни/традиционни промени и модернизации;

– незначителни изменения или подобрения в процесите за преработка;

– обикновена подмяна или разширяване на наличните ДМА;

– концепция, прототип или модел на процес/продукт, който все още не съществува;

– изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики на стоката или услугата, или бизнес процесите;

– дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;

– спиране на процес на остаряла дейност.

11. Дейности за пазарни проучвания и провеждане на рекламни кампании;12. Дейностите за видимост, прозрачност и комуникация.

Дата на обявяване на процедурата: 19.06.2024 г. 17:00 ч.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.09.2024 г. 17:00 ч.

Общ размер на БФП по процедурата: 15 000 000 лв.

Максимален процент на съфинансиране:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности осъществявани от предприятия, попадащи в определението за микро, малки и средни предприятия по смисъла чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)–50%.

Минимален размер на БФП за проект: 30 000 лв. Максимален размер на БФП за проект: 2 000 000 лв.

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения

Адаптирана работна среда (здравословни и безопасни условия на труд).

Цели: Осъществяване на прехода към климатичнонеутрална икономика и променящите се модели на работа. Ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Стартира набирането на проекти по процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедурата е 15.06.2023 г.

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура, чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.