Иновации
и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”
Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)
Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации.
Примерни дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия – подкрепа за извършване на научни изследвания; индустрални изследвания; инвестиции в материални и нематериални активи; обучение на персонал и ръководство, които ще внедряват продукта или процеса на иновация.
•    Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.
•    Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации – стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации,  участие в хоризонтални програми, , подпомагане.
•    Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия – насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес процесите; пазарни проучвания; тестване; сертификация.
•    Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: създаване и развитие, напр. Инжинерни кадри; модернизиране на съществуваща добра база; технологична помощ за предприятията.
•    Предоставяне на услуги на бизнеса –  подкрепа за развитието на модерни и иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти;
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации.
Типове бенефициенти:
микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Инвестиционен приоритет 2 „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията.

Специфична цел 2.2: Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.
Примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори  – включва разработване на бизнес-планове; предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения; помощ безработните да намерят своя път към предприемачеството.
•    Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите, чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.
•    Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията,
Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги.
•    Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
•    Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
•    Подкрепа за бързорастящи предприятия – вкл чрез ваучери – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от дейността им  Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.
•    Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма; подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво; разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол.
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да внедряват нови технологии и производствени процеси.
Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционен приоритет 1 „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията) –  включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията.
Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани производствените процеси за ефективно използване на ресурсите.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
•    Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
•    Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
•    Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
•    Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
•    Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите.
Типове бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

Инвестиционен приоритет2  „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност) – включва подкрепа за подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност.
Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната им ефективност.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството.
•    Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
•    Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, като проектна фаза 1.Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.
Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика.
Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия,
междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *