Публикации

Оперативна програма „Регионално развитие“

ПРИОРИТЕТНА ОС №1

 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

 Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.

Специфична цел

Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Операции за подкрепа

 Следните типове операции ще се подкрепят по тази приоритетна ос:

Операция 1.1: Социална инфраструктура;

Операция 1.2: Жилищна политика;

Операция 1.3: Организация на икономическите дейности;

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска;

Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт.