Публикации

Оперативна програма „Морско дело и рибарство“

Програмата е насочена към аквакултурни стопанства на територията на република България. Чрез нея собствениците на водни басейни, собственици на рибарски съдове държавни институции могат да кандидатстват за голяма гама от дейности.

Програмата позволява широка гама от дейности:

 • Изграждане на лодкостоянки
 • Закупуване на оборудване
 • Разходи свързани с строително монтажни дейности
 • Разходи свързани с преработката на аквакултури
 • Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия
 • Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Бенефициенти по тази програма могат да бъдат:

Физически и юридически лица регистрирани по търговският закон както и държавни администрации и институции.