Публикации

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“.

Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Очаквани резултати

Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите; стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за предприятията, вкл. и чрез партньорства между предприятия, или между предприятията и научните институти и висшите училища. Засилването на иновационната дейност на предприятията се постига, както чрез стимулиране на инвестициите (както публични, така и частни) в НИРД, така и чрез увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации. Еко-иновациите и иновациите в сферата на ниско-въглеродната икономика са интегрална част от подхода на ОПИК към иновациите. Така се създават предпоставки за изграждането на цялостния иновационен капацитет, придвижването нагоре по веригата на добавената стойност и за създаването на
дългосрочни конкурентни предимства, вкл. в областите екология и ниско-въглеродни технологии.