Оперативна програма „Еразъм +“

Проектът за образователна мобилност в младежкия сектор включва една или повече от следните дейности:

Мобилност за младежи

 Младежки обмен:

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По реме на Младежкия обмен, участниците изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др. Младежките обмени позволяват на младите хора да: развиват своите ключови компетентности, съзнават социалната значимост на определени тематични области; преоткриват нови култури, обичаи и начин на живот, основно чрез взаимно учене; подсилват ценности като солидарността, демокрацията, приятелството и др. В образователния процес при Младежките обмени водещи са методите на неформалното образование. Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи организации от различни държави в или извън ЕС.

Продължителност: От 5 дни до 21 дни, изключвайки времето за пътуване.

Място: Тази дейност трябва да се състои в една от участващите организации.

Участници: Млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и приемащите организации.

Брой участници и състав на националните групи: Минимум 16 и максимум 60 участници (ръководителя на групата не се включва). Минимум 4 участници на група (ръководителя на групата не се включва). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на групата. Ръководителя на групата е възрастен, който придружава младите хора, участващи в Младежкия обмен с цел да бъде осигурено тяхното ефективно учене, защита и сигурност.

 

Други критерии Предварително планирана визита Ако проектът предвижда предварително планирана визита, тогава трябва да бъдат спазени следните критерии за оценка: – Продължителност на предварително планираната визита: максимум 2 дни (изключени са дните за пътуване); – Брой на участниците: 1 участник на група. Броят на участниците може да бъде увеличен до 2 при условие че поне 1 участник е млад човек, който е част от дейността.

Покриват се разходи за участници в Ставка на ден на участник 32 евро, както и пътни разходи, при необходимост и визи.

Кандидатства се пред Националната Агенция, 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време.