На 18.06.2018г. „НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0053 „Бизнес обучения от Ню Айдиас Консулт ООД“ ще се реализира в рамките на 15  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 303 145.04         лв, от които 257 673.28 лева европейско финансиране, 45 471.76 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проектното предложение е да се подпомогне за развитието на бизнеса в България, като се предоставят обучения, практически съвети и подготовка за реализирането на иновативните или бизнес идеите на младите хора в страната.

Специфичните цели заложени в проектното предложение са в пълен унисон с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Тези цели са насочени към лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. Целите са насочени към решаване на следните проблеми на представителите на двете целеви групи по проекта:

– Липса на мотивация и решителност за стартирането на собствен бизнес

– Липса на знание и умения породени от липса на опит в реалния бизнес

– Липса на стимул за продължаване на обучението във висше учебно заведение.

– Липса на умения за разрешаване на проблеми и казуси.

– Липса на теоретични и практически знания и умения за бизнес и финансово планиране, маркетингови проучвания и работа с първични счетоводни документи.

– Липса на умения за намиране на подходящата информация и подходящата бизнес идея

– Липса на умения за time management

По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.