Дейността е основополагаща за постигане на целите на проекта и програмата и има за цел да идентифицира, информира и мотивира безработни лица, вкл. младежи до 29 г. и заети лица да стартират и развият самостоятелна стопанска дейност. Тази дейност е от съществено значение тъй като голяма част от безработните лица нямат интерес към предприемачеството и често въпреки , че имат потенциал и добри идеи, те не ги реализират поради страхове, предразсъдъци и погрешни нагласи. Все още дори за някои лица думата „бизнесмен“ е лоша дума, а за други да се прави бизнес е свързани с корупция, некоректни отношения и измами. Често тези погрешни представи идват от недостатъчно и некоректна информация. Именно към промяна на това е насочена тази дейност. За нейното реализиране ще се проведе мащабна информационно-мотивационна кампания в гр. София и още 12 града от югозападния регион, в областите в които са планирани дейности по проекта, а именно:

 • София, Перник, Радомир, Брезник, Ботевград, Елин Пелин, Самоков, Кюстендил, Дупница, Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански

Кампанията ще включва: инициативи за информиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, провеждане на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за предприемачество. 

Информирането и представянето на възможностите за развитие на предприемачество ще се реализира през няколко канала:
– регионални и национални медии – чрез пресконференции и участия в ТВ и радио предавания и публикации в регионални и/или национални всекидневници;
– активна кампания в Интернет – чрез информационни Интернет страници, социални мрежи, Интернет страница на проекта – която ще бъде специално създадена с тази цел.
– разпространение на рекламно-информационни материали – плакати, брошури с цел популяризиране на Интернет страницата на проекта, като основен инструмент за комуникация със заинтересовани от предприемачеството лица и също така за привличане на участници в публичните презентации и груповото професионално ориентиране
– публични презентации на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество – отворени публични срещи във всеки един от 12те града с експерти, които ще обяснят предимствата на собствения бизнес в България и стъпките за неговото реализиране.
Освен тези дейности по мащабно информиране на обществеността ще се реализират и целеви мотивационни срещи в университети, училища и колежи със студенти/ученици от последни випуски, на които ще бъдат представени възможностите за развитие на предприемаческа дейност, като ще се акцентира на включване на младежите в дискусия относно техните идеи и виждания по темата.
В резултат от проведените презентации и мотивационни срещи ще бъдат идентифицирани безработни и заети лица, които ще проявяват интерес да развиват предприемаческа дейност. С тях ще бъдат организирани семинари по групово професионално ориентиране във всеки един от 5 те града, в които ще се реализират основните дейности по проекта. На тези семинари ще бъдат обучени тези лица как да определят своите предприемачески идеи и цели и ще бъдат мотивирани за включване в основните дейности по проекта – обучение по предприемачество и консултации за стартиране на собствен бизнес. След тези семинари ще се подбере окончателния списък с планираните 134 участника от 5 те области в Югозападния регион.
Етапите за реализиране на дейността могат да бъдат обобщени до следното:

   1. Избор на външен изпълнител за реализиране на дейността
   2. Изработка и разпространение на информационни материали
   3. Провеждане на информационна кампания сред медиите и интернет.
   4. Провеждане на публични презентации по Информирането и представянето на възможностите за развитие на предприемачество
   5. Мотивационни срещи със завършващи младежи
   6. Семинари по групово професионално ориентиране със заинтересовани от предприемачеството лица
   7. Изготвяне на списъци с участници в следващите дейности по проекта.
График за провеждане на публични презентации по информирането и представянето на възможностите за развитие на предприемачество
ДАТАЧАСГРАДЗАЛА
06.08.2018г.10:00 – 11:00СофияЗала 73
06.08.2018г.13:00 – 15:00СофияЗала в Студентски град
07.08.2018г.09:00 – 12:00БотевградИсторически музей
07.08.2018г.13:00 – 16:00Елин ПелинНЧ Елин Пелин 1896
08.08.2018г.09:00 – 12:00ПерникБизнес Инкубатор Перник
08.08.2018г.13:00 – 16:00РадомирМладежки дом
09.08.2018г.09:00 – 12:00КюстендилЧиталище Братство
09.08.2018г.13:00 – 16:00ДупницаЧиталище Зора
10.08.2018г.09:00 – 12:00БрезникЧиталище
14.08.2018г.09:00 – 12:00Самоковх-л Арена
15.08.2018г.09:00 – 12:00Банскох-л Олимп
15.08.2018г.13:00 – 16:00Благоевградх-л Бачиново
16.08.2018г.09:00 – 12:00Гоце Делчевх-л Неврокоп
16.08.2018г.13:00 – 16:00Санданских-л Свети Никола