Европейска рамкова програма за иновации

Европейска рамкова програма за иновации – ХОРИЗОНТ 2020 ИНСТРУМЕНТ за подпомагане на МСП

1.    Кой може да кандидатства?
Едно юридическо лице за малки и средни предприятия (МСП). Само заявления от малки и средни предприятия (МСП), установени в държави-членки на ЕС или страни, асоциирани към Хоризонт 2020
2.    Разяснения за инструмента
–    Инструментът за МСП е насочен към всички видове иновативни МСП, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират. Той предвижда поетапна подкрепа, обхващаща целия иновационен цикъл, в три фази, допълнени с менторинг и коучинг услуга. Преходът от една фаза към следващата ще бъде безпроблемен при условие че проектът на МСП се окаже достоен за подкрепа с цел по-нататъшно развитие. Всяка фаза е отворена за нови участници.

–    Фаза 1 – Предпроектно проучване, състоящо се от: проверка на технологичната/практическата, както и икономическата жизнеспособност на иновационна идея/концепция, която трябва да представлява значителна новост на индустриалния сектор, в който е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови приложения на пазара на съществуващи технологии). Дейностите на този етап биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на пазара, включването на потребителите, управление на интелектуалната собственост, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни, за да се установи недвусмислено високият иновационен потенциал на проекта, съобразен със стратегията на предприятието и с ценностите на ЕС. Евентуални затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието, чрез предложената иновация трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани по време на фаза 2, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.
Размер на финансирането: Финансиране ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50 000 EUR; типичната продължителност на проекта трябва да бъде 6 месеца.
–    Фаза 2 – Иновационни проекти, които са насочени към специфично предизвикателство и демонстрират висок потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност и растеж, подкрепен от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, пускане на пазара и други подобни с цел да се приведе на иновациионната идея (продукт, процес, услуга и т.н. ) към индустриална готовност и зрялост и да се въведе на пазара. Фаза 2 може също да включва някои изследвания .
При изключителни обстоятелства, надлежно обосновани от характера на дадената тема, може да се предвидят действия, при които изследванията са силно да представеният компонент като алтернатива на действията за иновации , описани по-горе.
МСП могат да възложат работа на подизпълнители , ако това е от съществено значение за техния проект за иновации.
Предложенията трябва да се основават на стратегически бизнес план и да бъдат разработени през фаза 1 или по друг начин .
Размер на финансирането: 70% ( по изключение, 100%, когато изследователския компонент е силно застъпен) . размерът за финансиране е определен в рамките на съответната тема . Проектът за финансиране трябва типично да бъде от € 500 000 до € 2,500,000 и типичната продължителност трябва да варира от 12 на 24 месеца ( по-голямо финансиране и по-голяма продължителност са възможни, ако са надлежно обосновани ) .

–    Фаза 3 – Подкрепа за комерсиализацията – насърчава по-широкото прилагане на иновативни решения; подкрепя евентуалниъте клиенти за тези решения; подкрепя финансирането на растеж, чрез улесняване на достъпа до публичен и частен рисков капитал. Този етап не предоставя пряко финансиране, но малките и средните предприятия могат да се възползват от косвени мерки за подкрепа и услуги, както и достъп до финансови механизми, подкрепени по Хоризонт 2020.
–    Коучинг и менторство – На всеки бенефициент на инструмента за МСП ще бъде предложена бизнес подкрепа (коучинг) по време на Фаза 1 (в рамките на до 3 дни) и Фаза 2 (в рамките на до 12 дни) в допълнение към предоставеното финансиране. Тази подкрепа ще бъде предоставяна посредством Enterprise Europe Network ( EEN ) и се доставя от група квалифицирани и опитни бизнес треньори. Местния офис на EEN ще въведе бенефициента в процеса на обучение и ще предложи избор на треньори от базата данни , управлявана от Комисията. Целта е да се ускори въздействието на подкрепата, предоставяна чрез инструмента за МСП и да се оборудват бенефициентите с необходимите умения и знания относно бизнес процесите и съответните компетенции за дългосрочен растеж . Фаза 3 не включва индивидуален бизнес коучинг, но участниците по инструмента за МСП ще могат да разчитат на постоянна подкрепа от страна на EEN по отношение на съответните услуги за подкрепа в рамките на мрежата на регионално или национално ниво. Важно е да се отбележи, че целта на коучинга не е да подкрепя компанията в управлението на проекти, или задължения, свързани с участието по Хоризонт 2020. Този етап няма да предостави директно финансиране .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *