ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване, включително, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

  • микро – 100 000 лв.
  • малки – 150 000 лв.
  • средни- 250 000 лв.

Интензитет на помощта – 80 %

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП от всички сектори

• Да са осъществявали икономическа дейност през 2017, 2018 и 2019г.

• Предвижда се изискване за минимален реализиран общ оборот за различните категории предприятия.

Допустими дейности:

Инвестиции за възстановяване и растеж:

– Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите

– Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;

– Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда;

– Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Допустими разходи: Разходи за дълготрайни активи и оборотни средства.

Индикативен старт на процедурата: 20 ноември 2020г.