BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г за справяне с последиците от пандемията COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – Неприложимо

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 50 000 лева

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години /2018 г и 2019 г/, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия;

• Са реализирали оборот за 2019 г равен на или надвишаващ 500 000 лв.;

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС;

• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.

Кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/; С 12 /46.35, 47.26, 46.17, 46.21, 46.39 и 47.11/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими разходи:

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите – суровини материали и консумативи, външни услуги (вкл режийни разходи), персонал (вкл разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др. чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/ предоставяната услуга.

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и спада в оборота на предприятието кандидат – макс 10

Общ брой точки – 30

Документи за подаване:

  • 4 бр. декларации по образец
  • Пълномощно за подаване /ако е приложемо/
  • Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален представляващ на кандидата – приложимо само за предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, ведомостите се подписват от всяко от тях.
  • Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС – подписана на хартиен носител от съставител, утвърдена от лице, което е официален представител – представя се, когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос; когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация за ДДС данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

Максимално допустимият размер е 50 000 лв. и включва и получено финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ).

Индикативен старт на процедурата: 30 Октомври 2020г.