Entries by Павлина Минчева

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През месец Август ще отвори мярка 4.1.2 от тематичните програми за малки земеделски стопани. Бенефициенти по нея могат да бъдат регистрирани земеделски стопани отглеждащи плодове, зеленчуци и животни, от които са получили доход за миналата година равняващ се поне на 33% от общият им доход. Програмата предлага инвестиции в: Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции […]

Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“

През месец Ноември ще стартират 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони с насоченост към подобряване на горските масиви и преработката на горски продукти, а именно: 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и […]

Одобрени и успешно стартирани проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд“ с подкрепата на „Ню Айдиас Консулт“ ООД

„Ню Айдиас Консулт“ ООД поздравява всички свои клиенти, които ни се довериха за изготвянето на проектната документация по една от най-популярните за бизнеса схеми. 20 проекта, подготвени от висококвалифицирания екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД, бяха одобрени за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, схема „Добри и безопасни условия на труд“. Настоящата процедура има за цел да подобри […]

„МилКос Инженеринг“ ООД

При съвместната ни работа получихме от екипа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД изключително професионално и компетентно съдействие. Натрупания опит и постигнатите резултати са гаранция, че „Ню Айдиас Консулт“ ООД заслужава доверието на бъдещите си клиенти.