Entries by Павлина Минчева

„МАРМОДОМ“ ООД

С настоящата референция управлението на фирма „Мармодом“ ООД изразява благодарността си към екипа на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД за професионализма и уменията им за работа със специфични изисквания.

„САВ – РАЗГРАД“ ООД

Благодарим на целия екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД за проявеният професионализъм, компетентност и цялостна работа при съвместната ни дейност по разработването на проектна документация по проект BG05M9OP001-1.008-0115 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През месец Август ще отвори мярка 4.1.2 от тематичните програми за малки земеделски стопани. Бенефициенти по нея могат да бъдат регистрирани земеделски стопани отглеждащи плодове, зеленчуци и животни, от които са получили доход за миналата година равняващ се поне на 33% от общият им доход. Програмата предлага инвестиции в: Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции […]