Entries by Павлина Минчева

Предварителен старт на мерки по програмата за развитие на селските райони

Очаква се две от схемите от Програма за развитие на селските райони – за инвестиции в земеделски стопанска и за стартова помощ за млади земеделски производители да бъдат отворени авансово, съответно през месец март и месец юни тази година. Това стана ясно на 05. 02. 2015 г. от съобщение на министъра на земеделието и храните […]

Очаква се програма LIFE да предостави първата безвъзмездна финансова помощ за подпрограмите: околна среда, за действията по климата и енергийната ефективност

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка стартират два нови финансови инструмента за инвестициии в енергийна ефективност, усилията за запазване на природния капитал и адаптиране към изменението на климата. Инструментите ще отключат публични и частни инвестиции, чрез комбиниране на финансирането от ЕИБ с финансиране по програма на ЕС LIFE за околната среда и действията по климата. […]

LIFE подкрепя финансови инструменти за енергийна ефективност и опазване на природни богатства

Европейската комисия и ЕИБ заместник – председател на околната среда  действия по климата Джонатан Тейлър стартираха два финансови инструменти, финансирани по линия на Програмата LIFE за околната среда и действията по климата. Финансовият инструмент за енергийна ефективност има за цел да се справи с ограничения достъп до адекватна и достъпна финансиране на проекти за енергийна […]

BiodivERsA ERA-Net

BiodivERsA е мрежа от 21 изследвания, финансиране агенции в 15 европейски страни.Това е второто поколение на ERA-Net, финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕС за научни изследвания. BiodivERsA работи за координиране на националните изследователски програми в областта на биологичното разнообразие в Европа и да се организира международно финансиране за изследователски проекти в тази област.   BiodivERsA […]

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274 „Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в Ню Айдиас Консулт ООД“, Договор № ESF-1113-01-07003 с Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място“. УВАЖАЕМИ, Бихме желали да Ви информираме относно развитието на проект […]