Entries by Димитър Алишахов

Оперативна програма „Добро управление“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ) 2014-2020г.  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за […]

Оперативна програма „Регионално развитие“

ПРИОРИТЕТНА ОС №1  „Устойчиво и интегрирано градско развитие”  Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им […]

Оперативна програма „Околна среда“

Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:  Приоритетна ос 1: Води Приоритетна ос 2: Отпадъци Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух Приоритетна ос 6: Техническа помощ

Оперативна програма за „Развитие на селските райони“

Програма Развитие на селските райони      За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за: 1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на: • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на […]

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” Инвестиционен приоритет № 1 Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.  Специфична цел 1: Увеличаване […]

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“ В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“. Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията. Очаквани резултати Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на […]

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (Кратко резюме на основните изисквания)

Допустими кандидати:  Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър. Допустими за подпомагане дейности: Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез: – презасаждане без промяна на местонахождението на лозята; – присаждане. Преструктуриране на лозята чрез: – презасаждане с промяна на местонахождението на лозята; – засаждане […]

Правителството одобри Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

На 03.12.2014г. Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата, Бюджетът на програмата за периода на изпълнението й (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85 на сто) са от Европейския социален фонд. Проектът […]

Отворена процедура – Норвежки финансов механизъм

Целта на програмата: Повишаване на конкурентоспособността на зелени предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество Всички проекти, които ще бъдат финансирани от тази програма имат за цел да  постигнат в  крайните си резултати   подобряване на екологичното състояние на предприятита. Да постигнат най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите, […]

С европари ще се рекламират пред българите 50 обекта у нас

Малко известни 50 български туристически обекта ще се рекламират в рамките на комуникационна кампания на Министерството на туризма. Кампанията бе представена пред журналисти от министър Николина Ангелкова, съобщи БТА. Целта е да се насърчи българският туризъм, да се открият обекти, които са на една ръка разстояние, но досега са оставали незабелязани, посочи Ангелкова. Тя допълни, […]