Entries by Димитър Алишахов

Агроекологични
плащания

МЯРКА 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели: 1.    Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие; 2.    Поощряване […]

Морско дело и Рибарство/Устойчиво развитие на рибарството

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Устойчиво развитие на рибарството“ Тази мярка има за цел улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, насърчаване на конкурентноспособно рибарство, както и предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на […]

Морско дело и Рибарство/Устойчиво развитие на аквакултурите

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Устойчиво развитие на аквакултурите“ Мярка 8. Иновации в аквакултурата Специфичната цел на тази мярка е насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. Допустими дейности: • Развитие на техническите иновации или знания в областта на аквакултурите, които водят до понижаване на въздействието върху околната среда, до насърчаване на по-устойчиво използване на ресурсите; […]

Морско дело и Рибарство/предлагането на пазара и преработването

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Мерки свързани с предлагането на пазара и преработването“ Целта на тази мярка е предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността. Допустими дейности: Подпомагане на мерки за предлагане на пазара на продуктите на риболова и аквакултурите, свързани с: • Създаване на организации […]

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА

ПРОГРАМА BG 04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ Резюме на изискванията Основната цел на поканата е изграждане на инсталации за производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса от малки и средни предприятия. Примерни дейности: – Ново оборудване за производство на пелети, еко брикети, био газ, […]

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение […]

Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности“

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); • Развитие […]

Норвежки финансов механизъм – „Иновации в зелена индустрия“

Целта на програмата е повишаване на конкурентоспособността на зелени предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество Всички проекти, които ще бъдат финансирани от тази програма имат за цел да  постигнат в  крайните си резултати   подобряване на екологичното състояние на предприятита. Да постигнат най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на […]

Оперативна програма „Еразъм +“

Проектът за образователна мобилност в младежкия сектор включва една или повече от следните дейности: Мобилност за младежи  Младежки обмен: Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По реме на Младежкия обмен, участниците изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни […]

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 : Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : […]