Морско дело и Рибарство/предлагането на пазара и преработването

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Мерки свързани с предлагането на пазара и преработването“

Целта на тази мярка е предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността.
Допустими дейности:
Подпомагане на мерки за предлагане на пазара на продуктите на риболова и аквакултурите, свързани с:
• Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;
• Изготвяне и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара;
• Провеждане на пазарни проучвания;
• Проследимостта на продуктите на риболова или аквакултурите;
• Провеждане на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продукти на риболова и аквакултурите, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите.
 Условия за допустимост на дейностите:
Разходите, свързани с плановете за производство и предлагане на пазара, са допустими за подпомагане след като компетентните органи одобрят годишния доклад на организацията на производителите.
Годишното подпомагане, предоставяно за плановете за производство и предлагане на пазара, не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на пуснатата на пазара продукция на всяка организация на производители през предходните три календарни години. За всяка новопризната организация на производители годишното подпомагане не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на пуснатата на пазара продукция на нейните членове през предходните три календарни години.
Дейностите по т. 13.6.5. не трябва да бъдат насочени към търговски марки или да указват конкретни страни или географски райони, освен при продукти, признати съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. Тези дейности трябва да са част от Национална стратегия/план за промотиране на продуктите от риба и аквакултура.
Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности подлежат на подходящо популяризиране чрез единен уебсайт или единен портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
Допустими кандидати:
За дейностите по създаване на организации и асоциации, изготвяне и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара:
• Организации на производителите.
• Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултурите;
За дейности по провеждане на пазарни проучвания и проследимост на продуктите на риболова:
• Организации на производителите.
• Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултурите;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях обработка и преработка;
• Публично-правни органи;
• Неправителствени организации
За дейностите по провеждане на рекламни и информационни кампании:
• Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще е допустим кандидат и за подготовка на Национална стратегия/план за промотиране на продуктите от риба и аквакултура;
• Неправителствени организации – за изпълнение на дейностите по Национална стратегия/план за промотиране на продуктите от риба и аквакултура
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
Дейностите по настоящата мярка са от колективен интерес и поради това интензитета на помощта е 100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.
Мярка 14. Преработване на продуктите от риболова и аквакултурите
Специфични цели в рамките на тази мярка са:
• Смекчаване на въздействието на изменението на климата /увеличаване на енергийната ефективност;
• Насърчаване на конкурентоспособен риболов;
• Насърчаване на конкурентоспособните аквакултури;
• Насърчаване на устойчивите аквакултури, включително биоразнообразието;
• Да се дадат права на производителите и да се осигури по-добра координация по веригата на стойността.
Допустими дейности:
• Инвестиции за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци в преработвателните предприятия;
• Инвестиции, които са предназначени за обработка и/или преработкана свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове;
• Инвестиции, които са предназначени за преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
• Инвестиции, които са предназначени за обработването и/или преработването на продукти на биологичните аквакултури;
• Инвестиции в предприятия, които обработват и/или преработват продукти от риболова и аквакултурите и които водят до:
o Въвеждане на нови или подобрени продукти;
o Въвеждане на нови или подобрени процеси;
o Въвеждане на нови или подобрени системи на управление и организация.
Условия за допустимост на дейностите:
Ще се подкрепят приоритетно проекти на съществуващи предприятия, както и проекти на микро, малки и средни предприятия.
Допустими кандидати:
По настоящата мярка ще могат да се финансират както кандидати, които имат съществуващи предприятия, така и такива, които искат да изградят предприятие за обработка и преработка, при спазване на следните ограничения:
• За инвестиции предназначени за обработка и/или преработка на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове и на биологичните аквакултури са допустими еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• За останалите инвестиции съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи.
• При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта
Мярка 15. Контрол и събиране на данни
Специфична цел 1 е осигуряването на ефективно събиране, управление и анализ на данни за сектор Рибарство.
Допустими дейности:
• Събиране и обработка на икономически данни за риболовният флот, аквакултурите и преработвателните предприятия;
• Събиране и обработка на биологични данни за уловите от стопански риболов и производството от фермите за аквакултури;
• Научни изследвания на море;
• Мониторинг на уловите от стопански риболов на море и при улова;
• Събиране и анализ на данни за любителският риболов;
• Участие на представители на ДЧ в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, заседания на международни органи даващи научни препоръки, както и в международни консултативни органи и срещи на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството;
• Изграждане и подобряване на системи за събиране и управление на данни в сектор Рибарство, включително пилотни проучвания за подобряване на съществуващи системи, изграждане на специфична база данни, закупуване на софтуер;
• Сътрудничество между държавите членки за събирането на данни, които са от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събирането и управлението на данни. Включително създаването и поддържането на регионални бази с данни;
• Изграждане на системи за съхраняване на събраната информация;
• Система за проверка на качеството на събраната, обработена и изпратена до крайните потребители информация;
• Разпространение на информацията до крайни потребители;
• Изготвянето на научни становища и препоръки, включително от международни организации, независими експерти и научноизследователски институции, за подпомагане преминаването към Максимално устойчив улов (МУУ).
Недопустими са разходите за персонал на бюджетна издръжка.
Допустими кандидати:
• Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, МЗХ, България.
• Научни организации
Форма на подпомагане:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи.
Специфична цел 2 се състои в осигуряване на ефективна система за контрол, проверки и правоприлагане.
Допустими дейности по нея са:
• Закупуване и/или разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, и системи са откриване и видеонаблюдение на корабите. Позволяващи събиране, управление, проверка, анализ и управление на риска; представяне и обмен на данни свързани с риболовните дейности; както и свързване на междусекторни системи за обмен на данни;
• Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер, необходими за гарантиране на трансферът на данни към отговорните органи от операторите в секторите на риболов и предлагането на пазара. Включително системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение (VMS), системи за автоматична идентификация (AIS);
• Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер, необходими за проследяемост на продуктите от риболов и аквакултури;
• Въвеждане на програми за обмен и анализ на данни между държавите членки;
• Модернизация и закупуване на катери и други подходящи средства за патрулиране и контрол, при условие че се използват за целите на контрол на рибарството през 60% от общото време на използване, изчислено на годишна база;
• Закупуване на технически средства за контрол, включително устройства за измерване мощността на двигателите, оборудване на измерване и претегляне;
• Разработване на иновативни системи за контрол, осъществяване на пилотни проекти свързани с контрол на рибарството, включително ДНК – анализи на риби;
• Разработване на уеб сайтове свързани с контрола на рибарството;
• Програми за обучение и обмяна на опит за длъжностните лица отговарящи за наблюдението, контрола и инспекциите на риболовните дейности;
• Анализ на разходите и ползите, както и оценка и одит на извършените проверки и разходи при извършване на мониторинг, контрол и наблюдение, направени от компетентни органи;
• Инициативи, семинари и медийни кампании насочени към повишаване осведомеността на всички заинтересовани – рибари, инспектори, прокурори и съдии, както и широката общественост, за необходимостта от борбата с ННН риболова и прилагането на ОПОР;
• Оперативни разходи за контрол на запасите от риба и други водни организми включени в специални програми на контрол и инспекция.
Допустими кандидати:
• Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.
• За дейностите по въвеждане на програми за обмен и анализ на данни между държавите членки и модернизация и закупуване на катери и други подходящи средства за патрулиране и контрол участващите държави членки посочват управляващият орган, който отговаря за проекта.
Форма на подпомагане:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *