Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През месец Август ще отвори мярка 4.1.2 от тематичните програми за малки земеделски стопани. Бенефициенти по нея могат да бъдат регистрирани земеделски стопани отглеждащи плодове, зеленчуци и животни, от които са получили доход за миналата година равняващ се поне на 33% от общият им доход.

Програмата предлага инвестиции в:

  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. ;
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
  • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
  • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
  • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
  • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Финансовата помощ по програмата е 60% като проектното предложение трябва да е на стойност между 1250 евро и 25 000 евро.

За повече информация се свържете с нашият екип.