Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Краен срок: 22.10.2018 г. 17:30 ч.