Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1

„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 : Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната

дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

Центровете за върхови научни постижения са средища за водещи специалисти и изследователи в научна сфера от международно значение. Създават се за да развият сътрудничеството между най-добрите учени, научни групи и научни институции в рамките на дадена приоритетна научна област.

Центровете за компетентност са обединения на водещи специалисти,изследователи и институции, които работят в областта на областта на приложните науки и иновациите.