Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Очакван прием на проекти по мярка 6.4.: 2018 г. Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Производствени дейности: • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други; – Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка […]

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез: Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; […]

Мярка 2.3″Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР). Чрез мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на […]

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Стартира прием на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Малки проекти” – Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР). Дейностите, предвидени в настоящия прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на осъвременяването на […]

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Стартира прием на проекти по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР). Дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” ще допринесат за повишаването на добавената […]

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Стартира прием на проекти по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.001 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Чрез мярка „Диверсификация и нови форми на доход“ се цели насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се […]