Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“

През месец Ноември ще стартират 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони с насоченост към подобряване на горските масиви и преработката на горски продукти, а именно:

  • 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“
  • 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
  • 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мерките са насочени към Общини и Юридически лица, които стопанисват горски масиви и/или преработват горски продукти.

За повече информация може да се запознаете с резюметата на програмите.