Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата

Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, ще се даде възможност на научно-изследователските организации/структури  да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката, ще се скъси пътя на тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в производството си. Може да се очаква издигане на нивото на използваните технологии в производството на аквакултури, прилагане на иновативни практики, осигуряване на по-лек достъп на производителите до иновативни решения и технологии, по-високо равнище на опазване на околната среда, повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността им, цялостно ще се оптимизират процесите на производство и управление на стопанствата.

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Максималната продължителност на изпълнение на един проект не следва да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” е 3 033 492,33 лв., от които 2 275 119,25 лв. са от ЕФМДР и 758 373,08 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 350 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 1 април 2019 г.