Мярка 2.3″Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР).

Чрез мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури и по-конкретно постигане на Специфична цел 2 „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП“ към Приоритет на Съюза 2.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

За повече информация, прилагаме резюме на в мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”

Кандидатите могат да се свържат с нас за консултации, да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 12.07.2018 г.