Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Стартира прием на проекти по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” от Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР).

Дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” ще допринесат за повишаването на добавената стойност или качеството на уловената риба.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на крайбрежния флот.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.  

За повече информация, прилагаме резюме на мярка  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Кандидатите могат да се свържат с нас за консултации, да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 21.11.2017 г.