Морско дело и Рибарство/Устойчиво развитие на рибарството

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Устойчиво развитие на рибарството“

Тази мярка има за цел улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, насърчаване на конкурентноспособно рибарство, както и предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността.
Допустими дейности по нея са:
• Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, процеси и техники, системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара;
• Разработване и/или внедряване на нови технически или организационни знания, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, които водят до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда или спомагат за по-устойчиво използване на биологичните ресурси в морето и вътрешните водоеми.
Дейностите са допустими при условие, че:
• Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по мярката, не надвишават 5 % от корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на представяне на заявлението за кандидатстване;
• Дейностите, които не могат да бъдат определени като риболов с научни цели (в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета) и които включват изпитване на нови риболовни уреди или техники, се осъществяват в рамките на квотите и/или други ограничения за риболов, които са определени за България.
• Мярката се прилага от признати научни или технически органи или в сътрудничество с тях.
• Проектите, свързани с разработване на иновации, ще са допустими в случай, че кандидатите предоставят становище от името на национално призната браншова организация в сектора, удостоверяващо практическата и пазарна приложимост на планираната за разработване иновация.
Допустими кандидати:
• Признати научни или технически органи;
• Публично-правни органи;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
• Рибарски организации или други колективни бенефициенти.
• Организации на производителите.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
При бенефициент, който:
• е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
• е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 60% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган и не е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 50% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган, но операцията е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи;
• попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта;
• При проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта.
Мярка 2. Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството
Специфичната цел на мярка 2 е насърчаване на конкурентноспособно рибарство.
Допустими дейности ще бъдат:
• Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов;
• Модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов;
• Дейности по преквалификация, изисквани във връзка с новата икономическа дейност;
• Допълнителни инвестиции на борда за осъществяване и на дейности извън сектора на рибарството, в т.ч. дейности по предоставяне на екологични услуги; образователни дейности; туризъм и др.
Условия за допустимост на дейностите:
• Корабите, които са обект на проекти по настоящата мярка трябва да са регистрирани като действащи кораби от ЕС и да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване.
• Корабите, които са обект на модернизация, трябва да са дребномащабни крайбрежни риболовни кораби;
• Проектите за преминаване към нова икономическа дейности и преквалификация трябва да са придружени от бизнес план за развитието на новите дейности.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Подпомагането за преминаване към нова икономическа дейности и преквалификация се отпуска на кандидати, които притежават подходящи професионални умения или придобиват такива чрез преквалификация, финансирана по тази мярка;
• За осъществяване проекти, свързани с инвестиции на борда на корабите, кандидатите трябва да са собственици на риболовните кораби;
• Собствениците на кораби, които ще са обект на модернизация трябва да поемат ангажимент да оттеглят окончателно разрешението за риболов, свързано с риболовния кораб, както и не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане на подпомагането. Ако кораба бъде прехвърлен в рамките на този срок, помощта трябва да бъде възстановена в размер пропорционален на периода, за който изискванията не са били спазени;
• Бенефициентите на подпомагането по първите 3 дейности поемат ангажимент да не получават доходи от търговски риболов през петте години, които следват получаването на последното плащане по линия на подпомагането.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Размер на помощта:
Размерът на финансовата помощ, отпусната за преминаване към нова икономическа дейност не надвишава 50 % от предвидения бюджет в бизнес плана и не надхвърля максимална сума от 100 000 EUR за всеки бенефициент.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за МСП;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.
Мярка 3. Инвестиции на борда
Тази мярка цели улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда и насърчаване на конкурентоспособно рибарство.
Допустими дейности:
• Дейности, свързани със здравето и безопасността на борда, в т.ч. инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност;
• Дейности, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете – инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове; оборудване за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското или речното дъно; оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов; инвестиции на борда на кораба или в оборудване, свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата; инвестиции за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки, за да се предотврати нараняването на хищници;
• Дейности, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата – инвестиции в оборудване, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (вкл.инвестиции за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, инвестиции в риболовни уреди, одити и схеми за енергийна ефективност и др.).
За да бъдат допустими, дейностите трябва да отговарят на следните условия :
• Дейностите, свързани със здравето и безопасността на борда са допустими ако посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза;
• Дейностите, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са допустими само когато уредите или другото оборудване предлагат по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване; както и ако корабите да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
• Условия за допустимост, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата:
Инвестициите за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели са допустими само на кораби, принадлежащи към сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов като са допустими само на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби с обща дължина до 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди, при условие че новият двигател е със същата или по-малка мощност от стария или са на кораби, с обща дължина до 24 метра, при условие че новият двигател е с най-малко 20 % по-малка мощност от мощността на заменения двигател. Подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, които са официално сертифицирани в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 на Съвета. За риболовни кораби, които не подлежат на сертифициране на мощността на двигателя, подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основните или допълнителните двигатели, за които съответствието на мощността на двигателя е било проверено и е било подложено на физическа проверка, за да се гарантира, че мощността на двигателя не надвишава мощността, установена в лицензията за риболов.
Инвестициите в риболовни уреди са допустими, ако не нарушават избирателността на тези уреди.
Подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция в полза на един и същи риболовен кораб.
• Всички кораби, на чийто борд се извършват инвестициите трябва да са регистрирани като действащи.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Всички кандидати трябва да са собственици на корабите, на чийто борд се извършват инвестициите;
• Собственици на риболовни кораби, на чийто борд ще се извършват инвестиции за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и климата не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане подпомагането по мярката.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта за инвестиции, свързани с подмяна на двигателите.
Мярка 4. Окончателно преустановяване на риболовните дейности
Чрез мярка 4 се цели намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
Допустими дейности:
• окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез бракуване на риболовни кораби.
Условия за допустимост на дейностите:
• Риболовните кораби, предвидени за бракуване трябва да са от ЕС, регистрирани като действащи и да са осъществявали риболовна дейност в морето или вътрешните водоеми в продължение на най-малко 60 дни на година през последните две календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
• Дейностите по бракуване на риболовни кораби са предвидени като инструмент в плана за действие по чл.34 от ОПОР и Планът за действие показва, че сегментът на флота, към който принадлежи корабът за бракуване не е ефективно балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов;
• Риболовният капацитет, съответстващ на риболовните кораби, изтеглени с публична помощ не се заменя.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Бенефициентите трябва да са собственици на риболовните кораби, предвидени за бракуване;
• Бенефициентите на помощта не могат да регистрират нов риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на помощта.
Форма на подпомагане:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща под формата на компенсация.
Интензитет на помощта:
100% от изчислената компенсация.
Условия за отпускане на помощта:
Подпомагане по мярката се изплаща само след като еквивалентният капацитет е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов също са окончателно заличени.
Срок на отпускане на публичната помощ – 31 декември 2017 г.
Мярка 5. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми
Специфична цел на тази мярка е намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
Допустими дейности – основно ще бъдат подкрепени дейности в изпълнение на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014-2020, включително, но не само:
• Събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;
• Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително разработването им за научни цели и оценката им;
• Принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;
• Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
• Участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително разработването им за научни цели и оценката им;
• Информираност на рибарите по въпросите на околната среда по отношение на опазването и възстановяването на морското биоразнообразие.
Допустими кандидати:
• Научни или технически органи;
• Публично-правни органи;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Организации на производителите
Условия за допустимост на кандидатите:
Организации на производителите следва да бъдат в партньорство с рибарски организации, или МИРГ.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.
Мярка 6. Добавена стойност и качество на продуктите от риболов
Чрез мярка 6 ще се насърчава конкурентноспособното рибарство.
Допустими дейности по тази мярка ще включват:
• инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
• иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на продуктите на риболова.
Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането за иновативни инвестиции на борда се предоставя само за кораби, които са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми, общо за двете календарни години, които предхождат датата на представяне на заявлението.
Недопустими са инвестиции в съществуващи преработвателни предприятия.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
Кандидатите, които подготвят проект за иновативни инвестиции на борда следва да бъдат собственици на риболовния кораб, като корабът трябва да е от ЕС.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.
Мярка 7. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки
Целта на тази мярка е намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.
Допустими дейности:
• Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
• Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
• Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.
Дейностите трябва да отговарят на следните условия за допустимост:
• Инвестициите следва да водят до едно постигане на поне едно от следните условия: повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти и/или подобряване енергийната ефективност и/или подпомагане опазването на околната среда, в т.ч. инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци от вътрешните водоеми и морски отпадъци и/или подобряване безопасността и условията на труд.
• Подпомагането не обхваща изграждането на нови пристанища, нови кейови места за разтоварване, нови халета за рибни борси.
Допустими кандидати:
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Публично-правни органи;
• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Организации на производителите.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.

Last changed: Jun 05 2014 at 13:12:00