АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 15 000 лв.
 • малки – 30 000 лв.
 • средни – 75 000 лв.

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г

• Имат минимум една приключена финансова година 2019 г и са извършвали стопанска дейност през нея

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими дейности:

Дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на възможност за дистанционна работа, адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID 19.

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА СМР, материали и консумативи свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл поставяне на автоматични диспенсери

3 Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез

 • Осигуряване физическа изолация /безопасна дистанция на работното място
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
 • Климатизация и вентилация която да минимизира риска от циркулация на вируса
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп софтуер за отчитане на дистанционна работа

Индикативен старт на процедурата: м. Октомври 2020г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта – 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности – 10

Общ брой точки – 30

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018. – Общият размер на помощта de minimis ”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г за справяне с последиците от пандемията COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – Неприложимо

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 50 000 лева

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години /2018 г и 2019 г/, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия;

• Са реализирали оборот за 2019 г равен на или надвишаващ 500 000 лв.;

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС;

• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.

Кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/; С 12 /46.35, 47.26, 46.17, 46.21, 46.39 и 47.11/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими разходи:

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите – суровини материали и консумативи, външни услуги (вкл режийни разходи), персонал (вкл разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др. чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/ предоставяната услуга.

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и спада в оборота на предприятието кандидат – макс 10

Общ брой точки – 30

Документи за подаване:

 • 4 бр. декларации по образец
 • Пълномощно за подаване /ако е приложемо/
 • Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален представляващ на кандидата – приложимо само за предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, ведомостите се подписват от всяко от тях.
 • Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС – подписана на хартиен носител от съставител, утвърдена от лице, което е официален представител – представя се, когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос; когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация за ДДС данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

Максимално допустимият размер е 50 000 лв. и включва и получено финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ).

Индикативен старт на процедурата: 30 Октомври 2020г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване, включително, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 100 000 лв.
 • малки – 150 000 лв.
 • средни- 250 000 лв.

Интензитет на помощта – 80 %

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП от всички сектори

• Да са осъществявали икономическа дейност през 2017, 2018 и 2019г.

• Предвижда се изискване за минимален реализиран общ оборот за различните категории предприятия.

Допустими дейности:

Инвестиции за възстановяване и растеж:

– Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите

– Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;

– Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда;

– Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Допустими разходи: Разходи за дълготрайни активи и оборотни средства.

Индикативен старт на процедурата: 20 ноември 2020г.

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени и технологична карта към инвестиционния проект.

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;
 • отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.;
 • не са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;
 • не са микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти;
 • не са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
 • не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение към 31.12.2019 г.

Допустими разходи:

 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец;
 2. Декларация за финансовите данни  – по образец;
 3. Административен договор за предоставяне на БФП – попълнен по образец, подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата;
 4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата / Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община/.
 5. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – по образец;

Служебно ще бъдат проверявани следните документи /в случай, че кандидатите разполагат с долуизброените документи е допустимо да ги сканират и приложат при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина/:

– Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му);

–  Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО;

– Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата;

– Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 30 септември 2019 г.

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 – Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Чрез мярка “Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов ” се цели допринесяне за повишаването на добавената стойност или качеството на уловената риба.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на крайбрежния флот.

За повече информация, прилагаме резюме на в мярка “ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов ”

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Чрез мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури и по-конкретно постигане на Специфична цел 2 „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП“ към Приоритет на Съюза 2.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

За повече информация, прилагаме резюме на в мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”

Стартира прием на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Дейностите, предвидени в настоящия прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Чрез прилагане на тези дейности се цели:

— модернизиране на съществуващите стопанства;

— подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до увеличаване на капацитета на производството;

— подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

—закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

—намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);

—въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);

Стартира прием на проекти по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.001 „Диверсификация и нови форми на доход“

Чрез мярка „Диверсификация и нови форми на доход“ се цели насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите и по-конкретно постигане на Специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд“ към Приоритет на Съюза 1.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация и нови форми на доход“, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.