Отворена е мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Бюджетът на приема е 8.7 млн. лв. Програмата за морско дело и рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малка от 5 000 лв. и по-голяма от 200 000 лв.

Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември 2017 г. 

УО на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв. Общата стойност за обучението за едно лице, включено в проект, не трябва да надвишава 3 000 лв.
Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През месец Август ще отвори мярка 4.1.2 от тематичните програми за малки земеделски стопани. Бенефициенти по нея могат да бъдат регистрирани земеделски стопани отглеждащи плодове, зеленчуци и животни, от които са получили доход за миналата година равняващ се поне на 33% от общият им доход.

Програмата предлага инвестиции в:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. ;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Финансовата помощ по програмата е 60% като проектното предложение трябва да е на стойност между 1250 евро и 25 000 евро.

За повече информация се свържете с нашият екип.

Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“

През месец Ноември ще стартират 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони с насоченост към подобряване на горските масиви и преработката на горски продукти, а именно:

 • 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“
 • 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
 • 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мерките са насочени към Общини и Юридически лица, които стопанисват горски масиви и/или преработват горски продукти.

За повече информация може да се запознаете с резюметата на програмите.

Одобрени и успешно стартирани проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд“ с подкрепата на „Ню Айдиас Консулт“ ООД

„Ню Айдиас Консулт“ ООД поздравява всички свои клиенти, които ни се довериха за изготвянето на проектната документация по една от най-популярните за бизнеса схеми.

20 проекта, подготвени от висококвалифицирания екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД, бяха одобрени за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, схема „Добри и безопасни условия на труд“.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

С успешната реализиация на стартиралите проекти ще бъдат постигнати редица положителни резултати, свързани с повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и нейната конкурентоспособност. Изпълнението на проектните дейности води до подобряване условията на труд на работещите в реалния сектор, повишава тяхната мотивация за здравословен и безопасен труд, както и конкурентоспособността на предприятията.

Професионализмът, отговорността към поетите задължения, компетентността на консултантите ни изиграха ключова роля в подготовката на одобрените проекти.

В момента екипа ни управлява изпълнението на проекти по „Добри и безопасни условия на труд“ на следните клиенти:

 • Сиби ООД
 • Валли-10 ЕООД
 • Амиго Нова ООД
 • САВ ООД
 • Милкос Инженеринг ООД
 • Ситибилдинг ООД
 • Бонев ООД
 • Комбо 1 ООД
 • КА БИЛД БГ ООД
 • КАМБЕРА И СИН БГ ЕООД
 • Метал микрон ООД
 • Еър Макс ООД
 • Енергоремонт – Кресна АД
 • Стеаринос ООД
 • КМД ЕООД
 • ДИКОМ ООД

Към настоящия момент се очаква да получат финансиране следните фирми:

 • Табак ком инженеринг ООД
 • Прометал 2000 ООД
 • Аркус строй ЕАД
 • Керамик груп България ЕООД

По всички одобрени проекти ще бъдат осигурени качествени  и устойчиви работни места. Общата сума на проектите е на стойност над 4 347 534 лв.

Благодарим на всички наши клиенти, че ни се довериха!

Екипа ни от опитни и висококвалифицирани служители е до Вас по целия път от изготвянето до управлението  на проекта Ви, защото Вашия успех е нашата референция!

BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.   

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 4. Визуализация на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.

 

Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Стартира вторият прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020).

Програмта ще бъде отворена до 31 Агуст 2017 г.

Индикативен график за мерките по ПРСР

Тази есен предстои отварянето на две от най-желание мерки от ПРСР – Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти и 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери. Това стана ясно след актуализиран график за прием от 19.05.2017 г. на МЗХГ и ДФЗ.

Новост при отварянето на мярката за преработка на първични селскостопански продукти е при точкуването по програмата. Вече ще получават точки фирми, които към настоящият момент имам история от поне 3 финансови години, не са получавали субсидии по мерките 123 и 4.2 преди и имат средно списъчен персонал за тези години от 15 човека. Друг нов критерии за оценка е критерият за процентно изражение на износа на фирмите, като минималният процент който ще се взима под внимание при кандидатстването е 2%.

По мярката е предвидено отпускането на целият бюджет оставащ по програмата като същевременно ще бъде намалена сумата, за която може да кандидатства една фирма на 2 000 000 евро.  Отварянето ще продължи два месеца от началото на Септември до края на Октомври.

Програмата за млади земеделци или млади фермери както е по-добре позната ще бъде отворена през целият месец Август. По нея могат да кандидатстват земеделски производители на възраст от 18 до 40 включително години, които не са били регистрирани по-рано от 18 месеца от датата на кандидатстването. Това означава че ако даден кандидат кандидатства по мярката на 10 Август 2017 г., то той не трябва да е бил регистриран преди  10 Януари 2016 г.

За всякакви въпроси свързани с кандидатстване по различните програми може да се обръщате към екипа  на „Ню Айдиас Консулт“ ООД. Нашата работа е да направим мечтите Ви реалност.

 

Одобрени и успешно стартирани проекти с подкрепата на „Ню Айдиас Консулт“ ООД

„Ню Айдиас Консулт“ ООД поздравява всички свои клиенти, които ни се довериха за изготвянето на проектната документация по една от най-интересните за бизнеса схеми.

31 проекта подготвени от висококвалифицирания екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД бяха одобрени за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, схема „Ново работно място 2015“.

Проектите са насочени към наемане на безработни и/или неактивни лица чрез финансиране закупуването на оборудване и обзавеждане, необходимо за създаване на нови работни места, разходите за труд и обучение на новоназначения персонал.

Професионализмът, отговорността към поетите задължения, компетентността на консултантите ни изиграха ключова роля в подготовката на одобрените проекти.

 В момента екипа ни управлява изпълнението на проекти по „Ново работно място“ на следните клиенти:

 1. „Дигит-2005“ ЕООД
 2. „Вихрен трейд“ ЕООД
 3. „Динатстрой“ ООД
 4. „Ка Логик“ ООД
 5. „Валли-10“ ЕООД
 6. „Кристиан-Нейко-90“ ЕООД
 7. „Будастен трак“ ООД
 8. „Максън“ ЕООД
 9. “Комбо 1“ ООД
 10. „Ремекс“ ЕООД
 11. „Креативи“ ЕООД
 12. “Елит кар“ ООД
 13. „Басай“ ЕООД
 14. „Ринг“ ООД
 15. „Евроекопродукт-МВ“ ООД
 16. „СТС Софтуер“ АД
 17. „Глобал кар“ ЕООД
 18. „Билки“ ЕООД
 19. „СТТ-Импекс“ ЕООД
 20. „Еър макс“ ЕООД
 21. 21. „Алфа-груп Секюрити“ ЕООД
 22. „Мираж Пропърти Мениджмънт“ ЕООД
 23. „КИОГ“ ЕООД
 24. „Ес Джи Билд“ ООД
 25. „Рекс Консултинг Банско“ ООД
 26. „Интермес фууд“ ЕООД
 27. „Екита“ ООД
 28. „Корект Строй“ ООД
 29. Сдружение „Детски спорт“
 30. „Марицатек“ АД
 31. „Кар Рефайн“ ЕООД

По всички проекти ще бъдат разкрити над 400 нови работни места. Общата сума на проектите е на стойност над 5 500 000 лв.

Благодарим на всички наши клиенти, че ни се довериха!

Екипа ни от опитни и висококвалифицирани служители е до Вас по целия път от изготвянето до управлението  на проекта Ви, защото Вашия успех е нашата референция!