Оперативна програма „Еразъм +“

Проектът за образователна мобилност в младежкия сектор включва една или повече от следните дейности:

Мобилност за младежи

 Младежки обмен:

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По реме на Младежкия обмен, участниците изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др. Младежките обмени позволяват на младите хора да: развиват своите ключови компетентности, съзнават социалната значимост на определени тематични области; преоткриват нови култури, обичаи и начин на живот, основно чрез взаимно учене; подсилват ценности като солидарността, демокрацията, приятелството и др. В образователния процес при Младежките обмени водещи са методите на неформалното образование. Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи организации от различни държави в или извън ЕС.

Продължителност: От 5 дни до 21 дни, изключвайки времето за пътуване.

Място: Тази дейност трябва да се състои в една от участващите организации.

Участници: Млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и приемащите организации.

Брой участници и състав на националните групи: Минимум 16 и максимум 60 участници (ръководителя на групата не се включва). Минимум 4 участници на група (ръководителя на групата не се включва). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на групата. Ръководителя на групата е възрастен, който придружава младите хора, участващи в Младежкия обмен с цел да бъде осигурено тяхното ефективно учене, защита и сигурност.

 

Други критерии Предварително планирана визита Ако проектът предвижда предварително планирана визита, тогава трябва да бъдат спазени следните критерии за оценка: – Продължителност на предварително планираната визита: максимум 2 дни (изключени са дните за пътуване); – Брой на участниците: 1 участник на група. Броят на участниците може да бъде увеличен до 2 при условие че поне 1 участник е млад човек, който е част от дейността.

Покриват се разходи за участници в Ставка на ден на участник 32 евро, както и пътни разходи, при необходимост и визи.

Кандидатства се пред Националната Агенция, 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1

„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 : Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната

дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

Центровете за върхови научни постижения са средища за водещи специалисти и изследователи в научна сфера от международно значение. Създават се за да развият сътрудничеството между най-добрите учени, научни групи и научни институции в рамките на дадена приоритетна научна област.

Центровете за компетентност са обединения на водещи специалисти,изследователи и институции, които работят в областта на областта на приложните науки и иновациите.

Оперативна програма „Добро управление“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)

2014-2020г.

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.

През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС. Нейната роля е в осигуряване на

допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области.

Оперативна програма „Регионално развитие“

ПРИОРИТЕТНА ОС №1

 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

 Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.

Специфична цел

Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Операции за подкрепа

 Следните типове операции ще се подкрепят по тази приоритетна ос:

Операция 1.1: Социална инфраструктура;

Операция 1.2: Жилищна политика;

Операция 1.3: Организация на икономическите дейности;

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска;

Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт.

Оперативна програма „Околна среда“

Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:

 Приоритетна ос 1: Води

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух

Приоритетна ос 6: Техническа помощ

Оперативна програма за „Развитие на селските райони“

Програма Развитие на селските райони

     За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.
2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” . 
 
3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:
• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.
Посочените инвестиции се финансират по  Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
• производствения сектор,
или които могат да предоставят следните видове услуги:
• туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
• образование и обучение (училища и центрове за обучение);
• социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Инвестиционен приоритет № 1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.

  •  Специфична цел 1: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица на възраст м/у 30 и 54 г.;
  • Специфична цел 2: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование;
  • Специфична цел 3: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица над 54 год. възраст.

Примерни дейности

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

• Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

• Психологическо подпомагане;

• Предоставяне на мотивационно обучение;

• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

• Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

• Осигуряване на чиракуване и стажуване;

• Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

• Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“.

Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Очаквани резултати

Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите; стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за предприятията, вкл. и чрез партньорства между предприятия, или между предприятията и научните институти и висшите училища. Засилването на иновационната дейност на предприятията се постига, както чрез стимулиране на инвестициите (както публични, така и частни) в НИРД, така и чрез увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации. Еко-иновациите и иновациите в сферата на ниско-въглеродната икономика са интегрална част от подхода на ОПИК към иновациите. Така се създават предпоставки за изграждането на цялостния иновационен капацитет, придвижването нагоре по веригата на добавената стойност и за създаването на
дългосрочни конкурентни предимства, вкл. в областите екология и ниско-въглеродни технологии.