Оперативна програма „Еразъм +“

Проектът за образователна мобилност в младежкия сектор включва една или повече от следните дейности:

Мобилност за младежи

 Младежки обмен:

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По реме на Младежкия обмен, участниците изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др. Младежките обмени позволяват на младите хора да: развиват своите ключови компетентности, съзнават социалната значимост на определени тематични области; преоткриват нови култури, обичаи и начин на живот, основно чрез взаимно учене; подсилват ценности като солидарността, демокрацията, приятелството и др. В образователния процес при Младежките обмени водещи са методите на неформалното образование. Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи организации от различни държави в или извън ЕС.

Продължителност: От 5 дни до 21 дни, изключвайки времето за пътуване.

Място: Тази дейност трябва да се състои в една от участващите организации.

Участници: Млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и приемащите организации.

Брой участници и състав на националните групи: Минимум 16 и максимум 60 участници (ръководителя на групата не се включва). Минимум 4 участници на група (ръководителя на групата не се включва). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на групата. Ръководителя на групата е възрастен, който придружава младите хора, участващи в Младежкия обмен с цел да бъде осигурено тяхното ефективно учене, защита и сигурност.

 

Други критерии Предварително планирана визита Ако проектът предвижда предварително планирана визита, тогава трябва да бъдат спазени следните критерии за оценка: – Продължителност на предварително планираната визита: максимум 2 дни (изключени са дните за пътуване); – Брой на участниците: 1 участник на група. Броят на участниците може да бъде увеличен до 2 при условие че поне 1 участник е млад човек, който е част от дейността.

Покриват се разходи за участници в Ставка на ден на участник 32 евро, както и пътни разходи, при необходимост и визи.

Кандидатства се пред Националната Агенция, 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1

„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 : Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната

дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ : Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

Центровете за върхови научни постижения са средища за водещи специалисти и изследователи в научна сфера от международно значение. Създават се за да развият сътрудничеството между най-добрите учени, научни групи и научни институции в рамките на дадена приоритетна научна област.

Центровете за компетентност са обединения на водещи специалисти,изследователи и институции, които работят в областта на областта на приложните науки и иновациите.

Оперативна програма „Добро управление“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)

2014-2020г.

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.

През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС. Нейната роля е в осигуряване на

допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области.

Оперативна програма „Регионално развитие“

ПРИОРИТЕТНА ОС №1

 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

 Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално – осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.

Специфична цел

Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Операции за подкрепа

 Следните типове операции ще се подкрепят по тази приоритетна ос:

Операция 1.1: Социална инфраструктура;

Операция 1.2: Жилищна политика;

Операция 1.3: Организация на икономическите дейности;

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска;

Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт.

Оперативна програма „Околна среда“

Средствата по програмата са насочени в следните приоритетни области:

 Приоритетна ос 1: Води

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух

Приоритетна ос 6: Техническа помощ

Оперативна програма за „Развитие на селските райони“

Програма Развитие на селските райони

     За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.
2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” . 
 
3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:
• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.
Посочените инвестиции се финансират по  Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
• производствения сектор,
или които могат да предоставят следните видове услуги:
• туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
• образование и обучение (училища и центрове за обучение);
• социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).
5. Фирми занимаващи се с преработката на горски продукти и дървесина с изключение на производството на мебели от дървесен материал.
 • Дейностите които ще се подпомагат по тази мярка са:
 • Закупуване на машини
 • Дейности свързани със строително монтажни дейности
 • Дейности свързани с превенция на пожари
 • Дейности свързани с възстановяване на горски масиви засегнати от пожари
 • Дейности по залесяване на горските масиви

Посочените дейности могат да се извършват чрез кандидатстване по Мярка 8 от ПРСР.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Инвестиционен приоритет № 1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.

 •  Специфична цел 1: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица на възраст м/у 30 и 54 г.;
 • Специфична цел 2: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование;
 • Специфична цел 3: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица над 54 год. възраст.

Примерни дейности

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

• Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

• Психологическо подпомагане;

• Предоставяне на мотивационно обучение;

• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

• Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

• Осигуряване на чиракуване и стажуване;

• Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

• Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“.

Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Очаквани резултати

Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите; стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за предприятията, вкл. и чрез партньорства между предприятия, или между предприятията и научните институти и висшите училища. Засилването на иновационната дейност на предприятията се постига, както чрез стимулиране на инвестициите (както публични, така и частни) в НИРД, така и чрез увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации. Еко-иновациите и иновациите в сферата на ниско-въглеродната икономика са интегрална част от подхода на ОПИК към иновациите. Така се създават предпоставки за изграждането на цялостния иновационен капацитет, придвижването нагоре по веригата на добавената стойност и за създаването на
дългосрочни конкурентни предимства, вкл. в областите екология и ниско-въглеродни технологии.

Оперативна програма „Морско дело и рибарство“

Програмата е насочена към аквакултурни стопанства на територията на република България. Чрез нея собствениците на водни басейни, собственици на рибарски съдове държавни институции могат да кандидатстват за голяма гама от дейности.

Програмата позволява широка гама от дейности:

 • Изграждане на лодкостоянки
 • Закупуване на оборудване
 • Разходи свързани с строително монтажни дейности
 • Разходи свързани с преработката на аквакултури
 • Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия
 • Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Бенефициенти по тази програма могат да бъдат:

Физически и юридически лица регистрирани по търговският закон както и държавни администрации и институции.