Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 391 166 лева

2. Процент на съфинансиране:
Максимален интензитет на помощта – 70 %
3. Критерии за допустимост на кандидатите:
Допустими са кандидати, които са:
– Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
– Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
– Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
– Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието            Нетни приходи от продажби
     Микро предприятие                        ≥ 250 000 лева
     Малко предприятие                         ≥ 750 000 лева
     Средно предприятие                        ≥ 3 000 000 лева

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

През юли се очаква прием на една от най-търсените мерки за подпомагане на българското селско стопанство, а именно мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Най-важното нововъведение за програмата е, че вече ще бъдат подпомагани дейностите за напояване, за които не можеше да се кандидатства през 2015г. 

Допустими дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Новите моменти в критериите за оценка на кандидатите са следните:

 • Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство (сектори Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етеричномасленни“) – 19 точки (могат да станат 20 ако имате комбинация от 2 или 3 сектора)
 • Подпомагане на биологично производство – 15 точки (трябва да сте преминали към биологично производство към момента на подаване на заявлението за подпомагане)
 • Осигуряване на заетост – тук имаме нов момент, който ще е от голяма важност (можете да достигнете до 20 точки, ако комбинирате следващите 2 критерия)
 • Ако в изпълнение на проекта е заложено наемане на хора (без значение броят им)  – 10 точки.
 • Ако бенефициента е извършвал дейност от минимум 3 години (има 3 приключени данъчни години и т.н.) и средноаритметичния брой на наетия персонал през последните 3 години е минимум 5 човека,  то се присъждат 10 точки.
 • Кандидати от Северозападен район на планиране:
 • Видин, Враца, Монтана – 5 точки.
 • Ловеч, Плевен – 1 точка.
 • Стопанства в необлагодетелствани райони – 9 точки.
 • Стопанства в Натура 2000 – 9 точки.
 • Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% – 8 точки.
 • Внедряване на иновации в стопанството – 8 точки.
 • Проекти, включващи строителство, обновяване на сгради, оборудване и машини, различни от земеделска техника(тези дейности трябва да са над 65%) –  10 точки.

Останалите точки се присъждат на кандидати, които са групи от производители (4 точки), кандидати, които изпълняват интегриран проект (4 точки), както и инвестиции, свързани с опазване на околната среда (4 точки).

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Отворена е процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А „Инвестиции“

Елемент Б „Услуги“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.    

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Европейска рамкова програма за иновации

Европейска рамкова програма за иновации – ХОРИЗОНТ 2020 ИНСТРУМЕНТ за подпомагане на МСП

1.    Кой може да кандидатства?
Едно юридическо лице за малки и средни предприятия (МСП). Само заявления от малки и средни предприятия (МСП), установени в държави-членки на ЕС или страни, асоциирани към Хоризонт 2020
2.    Разяснения за инструмента
–    Инструментът за МСП е насочен към всички видове иновативни МСП, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират. Той предвижда поетапна подкрепа, обхващаща целия иновационен цикъл, в три фази, допълнени с менторинг и коучинг услуга. Преходът от една фаза към следващата ще бъде безпроблемен при условие че проектът на МСП се окаже достоен за подкрепа с цел по-нататъшно развитие. Всяка фаза е отворена за нови участници.

–    Фаза 1 – Предпроектно проучване, състоящо се от: проверка на технологичната/практическата, както и икономическата жизнеспособност на иновационна идея/концепция, която трябва да представлява значителна новост на индустриалния сектор, в който е представена (нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови приложения на пазара на съществуващи технологии). Дейностите на този етап биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на пазара, включването на потребителите, управление на интелектуалната собственост, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни, за да се установи недвусмислено високият иновационен потенциал на проекта, съобразен със стратегията на предприятието и с ценностите на ЕС. Евентуални затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието, чрез предложената иновация трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани по време на фаза 2, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.
Размер на финансирането: Финансиране ще се предоставя под формата на еднократна сума в размер на 50 000 EUR; типичната продължителност на проекта трябва да бъде 6 месеца.
–    Фаза 2 – Иновационни проекти, които са насочени към специфично предизвикателство и демонстрират висок потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност и растеж, подкрепен от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, пускане на пазара и други подобни с цел да се приведе на иновациионната идея (продукт, процес, услуга и т.н. ) към индустриална готовност и зрялост и да се въведе на пазара. Фаза 2 може също да включва някои изследвания .
При изключителни обстоятелства, надлежно обосновани от характера на дадената тема, може да се предвидят действия, при които изследванията са силно да представеният компонент като алтернатива на действията за иновации , описани по-горе.
МСП могат да възложат работа на подизпълнители , ако това е от съществено значение за техния проект за иновации.
Предложенията трябва да се основават на стратегически бизнес план и да бъдат разработени през фаза 1 или по друг начин .
Размер на финансирането: 70% ( по изключение, 100%, когато изследователския компонент е силно застъпен) . размерът за финансиране е определен в рамките на съответната тема . Проектът за финансиране трябва типично да бъде от € 500 000 до € 2,500,000 и типичната продължителност трябва да варира от 12 на 24 месеца ( по-голямо финансиране и по-голяма продължителност са възможни, ако са надлежно обосновани ) .

–    Фаза 3 – Подкрепа за комерсиализацията – насърчава по-широкото прилагане на иновативни решения; подкрепя евентуалниъте клиенти за тези решения; подкрепя финансирането на растеж, чрез улесняване на достъпа до публичен и частен рисков капитал. Този етап не предоставя пряко финансиране, но малките и средните предприятия могат да се възползват от косвени мерки за подкрепа и услуги, както и достъп до финансови механизми, подкрепени по Хоризонт 2020.
–    Коучинг и менторство – На всеки бенефициент на инструмента за МСП ще бъде предложена бизнес подкрепа (коучинг) по време на Фаза 1 (в рамките на до 3 дни) и Фаза 2 (в рамките на до 12 дни) в допълнение към предоставеното финансиране. Тази подкрепа ще бъде предоставяна посредством Enterprise Europe Network ( EEN ) и се доставя от група квалифицирани и опитни бизнес треньори. Местния офис на EEN ще въведе бенефициента в процеса на обучение и ще предложи избор на треньори от базата данни , управлявана от Комисията. Целта е да се ускори въздействието на подкрепата, предоставяна чрез инструмента за МСП и да се оборудват бенефициентите с необходимите умения и знания относно бизнес процесите и съответните компетенции за дългосрочен растеж . Фаза 3 не включва индивидуален бизнес коучинг, но участниците по инструмента за МСП ще могат да разчитат на постоянна подкрепа от страна на EEN по отношение на съответните услуги за подкрепа в рамките на мрежата на регионално или национално ниво. Важно е да се отбележи, че целта на коучинга не е да подкрепя компанията в управлението на проекти, или задължения, свързани с участието по Хоризонт 2020. Този етап няма да предостави директно финансиране .

Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”
Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)
Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации.
Примерни дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия – подкрепа за извършване на научни изследвания; индустрални изследвания; инвестиции в материални и нематериални активи; обучение на персонал и ръководство, които ще внедряват продукта или процеса на иновация.
•    Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.
•    Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации – стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации,  участие в хоризонтални програми, , подпомагане.
•    Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия – насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес процесите; пазарни проучвания; тестване; сертификация.
•    Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: създаване и развитие, напр. Инжинерни кадри; модернизиране на съществуваща добра база; технологична помощ за предприятията.
•    Предоставяне на услуги на бизнеса –  подкрепа за развитието на модерни и иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти;
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации.
Типове бенефициенти:
микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Инвестиционен приоритет 2 „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията.

Специфична цел 2.2: Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.
Примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори  – включва разработване на бизнес-планове; предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения; помощ безработните да намерят своя път към предприемачеството.
•    Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите, чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.
•    Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията,
Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги.
•    Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
•    Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
•    Подкрепа за бързорастящи предприятия – вкл чрез ваучери – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от дейността им  Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.
•    Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма; подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво; разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол.
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да внедряват нови технологии и производствени процеси.
Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционен приоритет 1 „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията) –  включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията.
Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани производствените процеси за ефективно използване на ресурсите.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
•    Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
•    Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
•    Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
•    Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
•    Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите.
Типове бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

Инвестиционен приоритет2  „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност) – включва подкрепа за подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност.
Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната им ефективност.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството.
•    Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
•    Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, като проектна фаза 1.Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.
Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика.
Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия,
междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Иновации
и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”
Приоритетна ос 1 е насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
Инвестиционен приоритет 1.„Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)
Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации.
Примерни дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия – подкрепа за извършване на научни изследвания; индустрални изследвания; инвестиции в материални и нематериални активи; обучение на персонал и ръководство, които ще внедряват продукта или процеса на иновация.
•    Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.
•    Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации – стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации,  участие в хоризонтални програми, , подпомагане.
•    Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия – насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес процесите; пазарни проучвания; тестване; сертификация.
•    Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: създаване и развитие, напр. Инжинерни кадри; модернизиране на съществуваща добра база; технологична помощ за предприятията.
•    Предоставяне на услуги на бизнеса –  подкрепа за развитието на модерни и иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти;
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации.
Типове бенефициенти:
микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Инвестиционен приоритет 2 „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията.

Специфична цел 2.2: Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.
Примерните дейности за финансиране и техния очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори  – включва разработване на бизнес-планове; предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения; помощ безработните да намерят своя път към предприемачеството.
•    Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите, чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.
•    Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията,
Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги.
•    Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
•    Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
•    Подкрепа за бързорастящи предприятия – вкл чрез ваучери – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от дейността им  Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.
•    Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма; подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво; разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол.
Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да внедряват нови технологии и производствени процеси.
Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционен приоритет 1 „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията) –  включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията.
Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани производствените процеси за ефективно използване на ресурсите.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели:
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
•    Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
•    Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
•    Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
•    Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
•    Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на ефективността на използване на ресурсите.
Типове бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

Инвестиционен приоритет2  „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност) – включва подкрепа за подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност.
Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната им ефективност.
Примерните дейности за финансиране и техният очакван принос към съответните специфични цели
Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:
•    Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството.
•    Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
•    Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, като проектна фаза 1.Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.
Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика.
Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия,
междинни предприятия – „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

консултантска компания

Агроекологични
плащания

МЯРКА 214 „Агроекологични плащания” (АЕП)

Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1.    Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2.    Поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;
3.    Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4.    Съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5.    Запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
6.    Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта,които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичноторазнообразие;
7.    Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;
8.    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 – Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7).

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ:
Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:
1.    Биологично земеделие с направления:
–    биологично растениевъдство;
–    биологично пчеларство;
2.    Управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
3.    Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;
–    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
–    (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
–    поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;
4.    Опазване на почвите и водите с направления:
–    въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
–    контрол на почвената ерозия;
5.    Традиционно животновъдство с направления:
–    опазване на застрашени от изчезване местни породи;
–    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
Агроекологичните дейности по подмерки и направления са определени в изискванията за управление в глава шеста.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ:
Финансовата помощ се предоставя за период от
пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, посочен в приложение № 1б
Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една
агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка ”Агроекологични плащания”
При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 66), както следва:
1.    за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2.    за многогодишни култури – 900 евро/ха;
3.    за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;
4.    за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.

При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Таблица 1: Срокове за подаване и редактиране на заявления за кампания 2014:

1) За всички направления без ВПС 4 и ПВ 1 (виж по-долу)

Срокове за кандидатстване: Срокове за редакция на заявленията:
• 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства) • 4 март – 02 юни: Можете да про-меняте заявленията и приложените документи, включително да добавяте схеми и мерки, както и парцели и животни по схемите и мерките. • 02 юни – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение

2) За направления ВПС 4 „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологично важни места и ПВ 1 „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

Срокове за подаване и редактиране на заявленията за първа година: Срокове за подаване на заявление за плащане след първата година от агроекологичния ангажимент:
• до 30 март (Ако подадете документи след този срок няма да бъдете одобрени за участие по мярката) • 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства)

Забележка: Ако 15 май е неработен ден, крайният срок за подаване на заявления без санкции изтича на следващия работен ден. Срокът за подаване на заявления със санкции изтича 25 дни след изтичане на срока без санкции.

консултантска компания

Агроекологични плащания

МЯРКА 214 „Агроекологични плащания” (АЕП)

Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1.    Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2.    Поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;
3.    Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4.    Съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5.    Запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
6.    Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта,които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичноторазнообразие;
7.    Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;
8.    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 – Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7).

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ:
Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:
1.    Биологично земеделие с направления:
–    биологично растениевъдство;
–    биологично пчеларство;
2.    Управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
3.    Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;
–    (изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
–    (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
–    поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;
4.    Опазване на почвите и водите с направления:
–    въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
–    контрол на почвената ерозия;
5.    Традиционно животновъдство с направления:
–    опазване на застрашени от изчезване местни породи;
–    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
Агроекологичните дейности по подмерки и направления са определени в изискванията за управление в глава шеста.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ:
Финансовата помощ се предоставя за период от
пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, посочен в приложение № 1б
Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една
агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка ”Агроекологични плащания”
При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 66), както следва:
1.    за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2.    за многогодишни култури – 900 евро/ха;
3.    за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;
4.    за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.

При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Таблица 1: Срокове за подаване и редактиране на заявления за кампания 2014:

1) За всички направления без ВПС 4 и ПВ 1 (виж по-долу)

Срокове за кандидатстване: Срокове за редакция на заявленията:
• 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства) • 4 март – 02 юни: Можете да про-меняте заявленията и приложените документи, включително да добавяте схеми и мерки, както и парцели и животни по схемите и мерките. • 02 юни – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение

2) За направления ВПС 4 „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологично важни места и ПВ 1 „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

Срокове за подаване и редактиране на заявленията за първа година: Срокове за подаване на заявление за плащане след първата година от агроекологичния ангажимент:
• до 30 март (Ако подадете документи след този срок няма да бъдете одобрени за участие по мярката) • 4 март – 15 май: без санкции • 16 май – 9 юни: със санкции в размер на 1% от субсидиите за всеки работен ден закъснение (освен при форсмажорни обстоятелства)

Забележка: Ако 15 май е неработен ден, крайният срок за подаване на заявления без санкции изтича на следващия работен ден. Срокът за подаване на заявления със санкции изтича 25 дни след изтичане на срока без санкции.

Морско дело и Рибарство/Устойчиво развитие на рибарството

Програма Морско дело и Рибарство 2014-2020 „Глава Устойчиво развитие на рибарството“

Тази мярка има за цел улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, насърчаване на конкурентноспособно рибарство, както и предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване на по-добра координация по веригата на стойността.
Допустими дейности по нея са:
• Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, процеси и техники, системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара;
• Разработване и/или внедряване на нови технически или организационни знания, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, които водят до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда или спомагат за по-устойчиво използване на биологичните ресурси в морето и вътрешните водоеми.
Дейностите са допустими при условие, че:
• Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по мярката, не надвишават 5 % от корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на представяне на заявлението за кандидатстване;
• Дейностите, които не могат да бъдат определени като риболов с научни цели (в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета) и които включват изпитване на нови риболовни уреди или техники, се осъществяват в рамките на квотите и/или други ограничения за риболов, които са определени за България.
• Мярката се прилага от признати научни или технически органи или в сътрудничество с тях.
• Проектите, свързани с разработване на иновации, ще са допустими в случай, че кандидатите предоставят становище от името на национално призната браншова организация в сектора, удостоверяващо практическата и пазарна приложимост на планираната за разработване иновация.
Допустими кандидати:
• Признати научни или технически органи;
• Публично-правни органи;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
• Рибарски организации или други колективни бенефициенти.
• Организации на производителите.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
При бенефициент, който:
• е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
• е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 60% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган и не е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 50% от общите допустими разходи;
• не е публично-правен орган, но операцията е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи;
• попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта;
• При проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта.
Мярка 2. Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството
Специфичната цел на мярка 2 е насърчаване на конкурентноспособно рибарство.
Допустими дейности ще бъдат:
• Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов;
• Модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов;
• Дейности по преквалификация, изисквани във връзка с новата икономическа дейност;
• Допълнителни инвестиции на борда за осъществяване и на дейности извън сектора на рибарството, в т.ч. дейности по предоставяне на екологични услуги; образователни дейности; туризъм и др.
Условия за допустимост на дейностите:
• Корабите, които са обект на проекти по настоящата мярка трябва да са регистрирани като действащи кораби от ЕС и да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване.
• Корабите, които са обект на модернизация, трябва да са дребномащабни крайбрежни риболовни кораби;
• Проектите за преминаване към нова икономическа дейности и преквалификация трябва да са придружени от бизнес план за развитието на новите дейности.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Подпомагането за преминаване към нова икономическа дейности и преквалификация се отпуска на кандидати, които притежават подходящи професионални умения или придобиват такива чрез преквалификация, финансирана по тази мярка;
• За осъществяване проекти, свързани с инвестиции на борда на корабите, кандидатите трябва да са собственици на риболовните кораби;
• Собствениците на кораби, които ще са обект на модернизация трябва да поемат ангажимент да оттеглят окончателно разрешението за риболов, свързано с риболовния кораб, както и не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане на подпомагането. Ако кораба бъде прехвърлен в рамките на този срок, помощта трябва да бъде възстановена в размер пропорционален на периода, за който изискванията не са били спазени;
• Бенефициентите на подпомагането по първите 3 дейности поемат ангажимент да не получават доходи от търговски риболов през петте години, които следват получаването на последното плащане по линия на подпомагането.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Размер на помощта:
Размерът на финансовата помощ, отпусната за преминаване към нова икономическа дейност не надвишава 50 % от предвидения бюджет в бизнес плана и не надхвърля максимална сума от 100 000 EUR за всеки бенефициент.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за МСП;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.
Мярка 3. Инвестиции на борда
Тази мярка цели улесняване на прехода към максимален устойчив улов и постепенно намаляване на изхвърлянията, намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда и насърчаване на конкурентоспособно рибарство.
Допустими дейности:
• Дейности, свързани със здравето и безопасността на борда, в т.ч. инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност;
• Дейности, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете – инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове; оборудване за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското или речното дъно; оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов; инвестиции на борда на кораба или в оборудване, свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата; инвестиции за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки, за да се предотврати нараняването на хищници;
• Дейности, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата – инвестиции в оборудване, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (вкл.инвестиции за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, инвестиции в риболовни уреди, одити и схеми за енергийна ефективност и др.).
За да бъдат допустими, дейностите трябва да отговарят на следните условия :
• Дейностите, свързани със здравето и безопасността на борда са допустими ако посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза;
• Дейностите, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са допустими само когато уредите или другото оборудване предлагат по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване; както и ако корабите да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
• Условия за допустимост, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата:
Инвестициите за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели са допустими само на кораби, принадлежащи към сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов като са допустими само на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби с обща дължина до 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди, при условие че новият двигател е със същата или по-малка мощност от стария или са на кораби, с обща дължина до 24 метра, при условие че новият двигател е с най-малко 20 % по-малка мощност от мощността на заменения двигател. Подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, които са официално сертифицирани в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 на Съвета. За риболовни кораби, които не подлежат на сертифициране на мощността на двигателя, подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основните или допълнителните двигатели, за които съответствието на мощността на двигателя е било проверено и е било подложено на физическа проверка, за да се гарантира, че мощността на двигателя не надвишава мощността, установена в лицензията за риболов.
Инвестициите в риболовни уреди са допустими, ако не нарушават избирателността на тези уреди.
Подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция в полза на един и същи риболовен кораб.
• Всички кораби, на чийто борд се извършват инвестициите трябва да са регистрирани като действащи.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Всички кандидати трябва да са собственици на корабите, на чийто борд се извършват инвестициите;
• Собственици на риболовни кораби, на чийто борд ще се извършват инвестиции за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и климата не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане подпомагането по мярката.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта за инвестиции, свързани с подмяна на двигателите.
Мярка 4. Окончателно преустановяване на риболовните дейности
Чрез мярка 4 се цели намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
Допустими дейности:
• окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез бракуване на риболовни кораби.
Условия за допустимост на дейностите:
• Риболовните кораби, предвидени за бракуване трябва да са от ЕС, регистрирани като действащи и да са осъществявали риболовна дейност в морето или вътрешните водоеми в продължение на най-малко 60 дни на година през последните две календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
• Дейностите по бракуване на риболовни кораби са предвидени като инструмент в плана за действие по чл.34 от ОПОР и Планът за действие показва, че сегментът на флота, към който принадлежи корабът за бракуване не е ефективно балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов;
• Риболовният капацитет, съответстващ на риболовните кораби, изтеглени с публична помощ не се заменя.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
• Бенефициентите трябва да са собственици на риболовните кораби, предвидени за бракуване;
• Бенефициентите на помощта не могат да регистрират нов риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на помощта.
Форма на подпомагане:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща под формата на компенсация.
Интензитет на помощта:
100% от изчислената компенсация.
Условия за отпускане на помощта:
Подпомагане по мярката се изплаща само след като еквивалентният капацитет е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов също са окончателно заличени.
Срок на отпускане на публичната помощ – 31 декември 2017 г.
Мярка 5. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми
Специфична цел на тази мярка е намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
Допустими дейности – основно ще бъдат подкрепени дейности в изпълнение на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014-2020, включително, но не само:
• Събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;
• Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително разработването им за научни цели и оценката им;
• Принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;
• Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
• Участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително разработването им за научни цели и оценката им;
• Информираност на рибарите по въпросите на околната среда по отношение на опазването и възстановяването на морското биоразнообразие.
Допустими кандидати:
• Научни или технически органи;
• Публично-правни органи;
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Организации на производителите
Условия за допустимост на кандидатите:
Организации на производителите следва да бъдат в партньорство с рибарски организации, или МИРГ.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.
Мярка 6. Добавена стойност и качество на продуктите от риболов
Чрез мярка 6 ще се насърчава конкурентноспособното рибарство.
Допустими дейности по тази мярка ще включват:
• инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
• иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на продуктите на риболова.
Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането за иновативни инвестиции на борда се предоставя само за кораби, които са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми, общо за двете календарни години, които предхождат датата на представяне на заявлението.
Недопустими са инвестиции в съществуващи преработвателни предприятия.
Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
Условия за допустимост на кандидатите:
Кандидатите, които подготвят проект за иновативни инвестиции на борда следва да бъдат собственици на риболовния кораб, като корабът трябва да е от ЕС.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
• 50% от общите допустими разходи;
• Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
• Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.
Мярка 7. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки
Целта на тази мярка е намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.
Допустими дейности:
• Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
• Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
• Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.
Дейностите трябва да отговарят на следните условия за допустимост:
• Инвестициите следва да водят до едно постигане на поне едно от следните условия: повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти и/или подобряване енергийната ефективност и/или подпомагане опазването на околната среда, в т.ч. инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци от вътрешните водоеми и морски отпадъци и/или подобряване безопасността и условията на труд.
• Подпомагането не обхваща изграждането на нови пристанища, нови кейови места за разтоварване, нови халета за рибни борси.
Допустими кандидати:
• Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Публично-правни органи;
• Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Организации на производителите.
Форма на подпомагане:
• Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
• Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
Интензитет на помощта:
100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.

Last changed: Jun 05 2014 at 13:12:00