АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 15 000 лв.
 • малки – 30 000 лв.
 • средни – 75 000 лв.

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г

• Имат минимум една приключена финансова година 2019 г и са извършвали стопанска дейност през нея

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими дейности:

Дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на възможност за дистанционна работа, адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID 19.

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА СМР, материали и консумативи свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл поставяне на автоматични диспенсери

3 Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез

 • Осигуряване физическа изолация /безопасна дистанция на работното място
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
 • Климатизация и вентилация която да минимизира риска от циркулация на вируса
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп софтуер за отчитане на дистанционна работа

Индикативен старт на процедурата: м. Октомври 2020г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта – 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности – 10

Общ брой точки – 30

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018. – Общият размер на помощта de minimis ”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г за справяне с последиците от пандемията COVID 19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – Неприложимо

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 50 000 лева

Максимален интензитет на помощта – 100 %

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години /2018 г и 2019 г/, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия;

• Са реализирали оборот за 2019 г равен на или надвишаващ 500 000 лв.;

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС;

• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.

Кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Недопустими кандидати:

• Предприятия с икономическа дейност попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 /кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91/ и раздел 11 /кодове 11.02, 11.03 и 11.06/; С 12 /46.35, 47.26, 46.17, 46.21, 46.39 и 47.11/;

• Предприятия от сектор К Финансови и застрахователни дейности и от раздел 92 Организиране на хазартни игри

Допустими разходи:

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите – суровини материали и консумативи, външни услуги (вкл режийни разходи), персонал (вкл разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др. чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/ предоставяната услуга.

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – макс 10

Наличие на пряка връзка между пандемията COVID 19 и спада в оборота на предприятието кандидат – макс 10

Общ брой точки – 30

Документи за подаване:

 • 4 бр. декларации по образец
 • Пълномощно за подаване /ако е приложемо/
 • Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален представляващ на кандидата – приложимо само за предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, ведомостите се подписват от всяко от тях.
 • Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС – подписана на хартиен носител от съставител, утвърдена от лице, което е официален представител – представя се, когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос; когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация за ДДС данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

Максимално допустимият размер е 50 000 лв. и включва и получено финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ).

Индикативен старт на процедурата: 30 Октомври 2020г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване, включително, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • микро – 100 000 лв.
 • малки – 150 000 лв.
 • средни- 250 000 лв.

Интензитет на помощта – 80 %

Допустими кандидати:

• Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП от всички сектори

• Да са осъществявали икономическа дейност през 2017, 2018 и 2019г.

• Предвижда се изискване за минимален реализиран общ оборот за различните категории предприятия.

Допустими дейности:

Инвестиции за възстановяване и растеж:

– Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите

– Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;

– Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда;

– Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Допустими разходи: Разходи за дълготрайни активи и оборотни средства.

Индикативен старт на процедурата: 20 ноември 2020г.