Публикации

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Инвестиционен приоритет № 1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.

  •  Специфична цел 1: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица на възраст м/у 30 и 54 г.;
  • Специфична цел 2: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование;
  • Специфична цел 3: Увеличаване броя на запачналите работа безработни или неактивни лица над 54 год. възраст.

Примерни дейности

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

• Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

• Психологическо подпомагане;

• Предоставяне на мотивационно обучение;

• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

• Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

• Осигуряване на чиракуване и стажуване;

• Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

• Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.