Тази дейност е основна и заключителна работата с лицата проявяващ интерес за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Целта на дейността е, чрез активни индивидуални консултации да се помогне на всяко лице да разработи своята концепция и стратегия за предприемаческа дейност и да подготви свои конкретни бизнес планове, с които да стартира самостоятелна стопанска дейност след края на проекта. Тази дейност ще надгради резултати постигнати от проведеното обучение по дейност 2 и ще спомогне на лицата да овладеят на пълно и да прилагат на практика формираните в рамките на обучението знания, умения и компетенции. За разлика от обученията където лицата са подготвяни в група, по тази дейност ще се работи изцяло индивидуално с всяко лице. Общо ще бъдат обхванати 134 лица от които 96 безработни/неактивни (вкл. младежи до 29г.) и 38 заети лица, разпределени по следния начин в 5 града по проекта:

  • в гр. София ще бъдат консултирани 40 безработни и 10 заети лица;
  • в гр. Перник, в гр. Ботевград, в гр. Кюстендил, в гр. Благоевград ще бъдат консултирани по 14 безработни и по 7 заети лица;

Всяко лице ще участва в 40 часа, консултации – с продължителност на консултантската сесия от 2 до 4 часа. Консултациите ще бъдат организирани така, че периодът за консултиране на едно лице да не превишава 4 месеца. Дните между самите консултации ще бъдат използвани от лицето да прилага планираните стъпки и формираните знания. Преди стартиране на самите консултации за всяко лице ще се състави индивидуален план с необходимите подкрепа консултантски интервенции. Планът ще се актуализира в хода на консултациите ако настъпват промени. Планът задължително ще включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР). Реализирането на консултантските сесии ще се реализира на база предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на консултираните лица. След разработване на индивидуалните планове и изготвяне на графиците, самите консултации ще се извършват посредством следните етапи:

  1. Консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група. На този етап консултантът ще прави предварителна оценка на личностни особености, компетенции, мотивационен тип и др. на лицето и на тази база ще го подпомогне за избор на най-подходяща за него бизнес идея.
  2. Оценка формулираните бизнес идеи и на тяхната жизнеспособност, оценка на реалистичността и осъществимостта на идеята – на база на оценка на потенциалния пазар, необходими ресурси – човешки, материални и нематериални, обща оценка на необходимите инвестиции, административни процедури за реализиране на бизнес идеята, потенциални препятствия и др.
  3. Консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието; разработване на стратегия за позициониране на бизнес дейността на пазара и др.
  4. Консултации и подпомагане за подготовка на бизнес планове за всяко лице , на база конкретните им идеи и стратегии. Бизнес плановете ще включват както съдържателна – стратегическа част, така и подробна финансова част. С помощта на консултанта лицето ще изготви бизнес планове според стандартите на финансиращите институции (банки, европейски програми, национални фондове и др.)
  5. Консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР. Лицето ще бъде подробно запознати с възможности за финансиране и конкретни стъпки за кандидатстване.
  6. Подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ. На този етап ще се подготвят документи за регистрация на лицата ,които имат готовност веднага след консултациите да стартират стопанска дейност.